Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết - Tin học 11

Họ và tên:………………………………
Lớp:……………………………………
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN TIN HỌC LỚP 11
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm) Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trang tính trong Excel được tạo bởi:
A. Các ô B. Các hàng C. Các cột D. Ô, hàng, cột
Câu 2: Một trang tính trong Excel được chia thành nhiều cột và được đánh thứ tự từ trái sang phải bằng:
A. Các chữ số từ 0-65356 B. Các chữ cái từ A-Z, AA-IV C. Các chữ cái A – Z.
Câu 3: Một trang tính trong Excel có bao nhiêu hàng?
A. 256 B. 1024 C. 60000 D. 65536
Câu 4: Địa chỉ $B3 là địa chỉ?
A. Địa chỉ tương đối B. Địa chỉ tuyệt đối C. Địa chỉ hỗn hợp D. Tất cả đều sai.
Câu 5: Em hãy chỉ ra cách viết công thức nào là đúng?
A. =5+C6+D6+E6 B. =$5+C6+D6+E6 C. =C6+$5+D6+E6 D. =$(5+C6+D6+E6)
Câu 6: Khi sao chép công thức ở ô E3 có công thức như sau: =$E$2+(C3+D3)*2 đến ô E7 thì công thức ở ô E7 sẽ
là?
A. =$E$7+(C7+D7)*2B. =$E$2+(C7+D7)*2 C. =$E$7+(C3+D3)*2 D. Tất cả đều sai.
Câu 7: Để mở hộp thoại Format Cell, ta thực hiện lệnh:
A. Format /Cell B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng.
Câu 8: Chức năng nào sau đây không có trong hộp thoại Format Cell?

A. Copy B. Font C. Border D. Number
Câu 9: Để gộp các ô thành một ô ta đánh dấu vào mục nào trong thẻ Alignment trong hộp thoại Format Cell?
A. Merge Cell B. Wraptext C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng
Câu 10: Để chèn thêm ô, hàng, côt ta dùng lệnh?
A. Edit / Copy B. Edit / Paste C. Edit / Cut D. Edit / Insert
II. Phần tự luận: (5 điểm) Cho bảng tính sau:
1. Tính thưởng cho nhân viên ở ô F4 theo công thức sau:
Thưởng = 30*Lương CB -Ngày công * Lương CB
2. Tính Phụ cấp cho nhân viên ở ô G4 theo công thức sau:
Phụ cấp = Ngày công * Lương CB*5/100
3. Tính bảo hiểm xã hội ở ô H4 theo công thức sau:
BHXH = Ngày công * Lương CB* 15/100
4. Tính tổng lương ở ô I4 theo công thức sau:
Tổng lương = Thưởng + Phụ cấp + Ngày công * Lương CB – BHXH
5. Tính tổng cộng ở ô D9 theo công thức sau:
Tổng cộng = Tổng ngày công của các nhân viên.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×