Tải bản đầy đủ

tiết 42 . Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Môn Toán Lớp 6
Gv thể hiện :
Tiết 43: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

0
1 2
3
4
5
Rõ ràng 3 < 5

?1 .Xem trục số nằm ngang.
0
1 2 3
4
5-3-4-5
-2 -1

a. Điểm -5 nằm ...điểm -3, nên -5 ...-3, và viết: -5 …-3;
b. Điểm 2 nằm …điểm -3, nên 2 …-3, và viết: 2 …-3;
c. Điểm -2 nằm …điểm 0, nên -2 …0, và viết: -2 …0;
Điền các từ : bên phai, bên trái, lớn
hơn, nhỏ hơn, hoặc các dấu : “>” , “<” vào chỗ trống dưới đây cho
đúng :

* Chú ý : Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và
không có số nguyên nào nằm giữa a và b ( lớn hơn a và nhỏ hơn b).
Khi đó ta cũng a là số liền trước của b . Chẳng hạn -5 là số liền trước
của số -4.
?2 So sánh : a, 2 và 7 b, -2 và -7 c, -4 và 2
d, -6 và 0 e, 4 và -2 g, 0 và 3

Nhận xét :
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0
-
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×