Tải bản đầy đủ

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NĂNG CAO CHẮT LƯƠNG DẬY HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU PHU
́
TRƯỜNG TH ‘A’ KHA
́
NH HO
̀
A
---------  ---------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài :
Một số biện pháp nâng cao chất lượng
dạy và học ơ
̉
trươ
̀
ng tiê
̉
u ho
̣
c






1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DẠY VÀ HỌC Ơ
̉
NHA
̀
TRƯƠ
̀
NG TIÊ
̉
U HO
̣
C
LỜI DẪN :
d !"#$%&'()*+
,-./-0!1(*/2'3."-!"4567-8
"9-):"&!;!.2("-!2%5"<=%)*>67
-3?@1$"=AB!((1$"C9D/,"E!
!.8!.2(#(!"F"*6/=.%!()*"4
1$3
A . ĐẶT VẤN ĐỀ :
3%D+1G!"H,$)1G!)).'=!(#!(
=DI!"!%D+1G!B)1G!)).'= 
,',JK4B,E 3@>!D,%+?"!
2$)3E,'.'"1,-#9I
L
))/!421M!.'=( 
!(1;!* D=3
Tr1$"/=!1;N)OO421M!!..#21M!N
1!D=D)*('=,E82'?!."('
>M)$?"-./N)*?4"O421M!!."1M(
67-/,3O"GP1;! "7K("PQ:="1M
O)= 1K!>!R!S,T,$ (K(
U!V1G!DW3A*DB!.!(1;!!(=(!
?"O4=2(:)*1)',(1;!)B"(>(X2%,?
E!.'=( 3
I%1;!* YZ[
\


-"P9(:2M$
O1;!>!(=D38=I!"O,<>E!N>
>]!D/!421M!.'=3Q2D =(!],^
$,-"P9(:2M3A2(2N.E "O(V_-#9D
))/!421M!.'=( G
`
1G

!I
`

L
W$,!,#!)
,-)Fa"*/!421M!.'= !(1;!D=3

2
B. Nễ

I DUNG:
I. THệẽC TRAẽNG VAỉ GIAI PHA P
t ra nhng yờu cu i vi giỏo viờn v hc sinh :
I phB,'.'="H.'=08 >Q2:?
,$.'=#( #VF=F=8W3(;!>M)$H
A-I]!1;!>*,O)(%D-=
:)+ ((!FU!:6b%O421M!O
)(E!+PI,2$)+!I(9H'"/

F3
AH,$.'= c,N%'"-!.'= 8>=>N
!I+"-!!'8.'= 24= 2(,!/,8'"O
>D*!1; "*)*, ]!2%+ 3H
1$!.^ :)9c!%)D>B]!+,?8%
(O,!2"-!8+"-! :)+"-!!'3
$U!*9+9B/EO"H,$)1G!))!B!.'=E
%"CU!=IF!I>H,-daùy:
. chc tit dy
di vi giỏo viờn
!I>e-.!()/N'"-!1)',*2(
f'>'2I2$)86"P !/,>8>e]!9( (
?H'"-!!.'=
g<9PU!D#!/aU!-.!>8,"N!B
=K2$)8K(85h)*>9&.1i! !a8>8
]!>9-,E3j%>U!2F,+ (
>S)3
[-.!!.11K!<,,e89BD,E1;!83>k


]!E
\
!3
g<9P)!D
D.l!)!D!.'='9$9DO8
!B!O824)F2=D:)+ 8)!D2(9B
>("-! :)+ 8>''"-!+!I!
,-.'=c,'%)#M)D2(,+F=(Tl!,-
P)"D35) )="%>B]!m+9B/"*2(,
U!D*2(,"1M.1$%!5)"i+!I3A/=2(KKO
"O!5) %2(,"1MU!D>G8"O>D>n!"P
,?3B,9$;!b)"O!I3=I2',.!
3
)!D? J,4.F>e]!%?9(=!'8>
"O>DoU3
[')!D)B5h"N@+ 3?
T,aI!,X)!DI"1#"2(/a
"G!B!5)T,!(D!,-21M!;!
)b)+!I3
g](U!-.!!)!DH 
2(,D/$!>8$)1G!DmC"H
, :)(2$)3
p% ?H.'=)lM)$"O>DKK:4+
2$)8)lM)$-.!9(.'=,E.'=3
A*H#,-.'=)Bq-(-.!(,"N
*+9(.'="*6:H :) 2(,(
"*>B43N.,"N+9(.'=+=2("*o
>e]!C>*,>"7 ? ! /+
 3
"#1M!>2(U!:,$,r$ 
F+"'+!I!DE!98!BN?IH
T, :)T2$)3
Chuẩn bị đồ dùng dạy học :
AC"*,/,2N+ * 2(1.=4*."
!.'=DR.!"&.l!.'= "

%%!))F!))F
/!421M!.'=8!5)T,S,U!>,->e
21i!G0!1!/=!5 :) !.'=85h
9#N9(!)lM)$?.'=
L ựa chọn phư ơng pháp đặc tr ư ng cu
̉
a môn ho
̣
c :
V:.!()#M))1G!))=O#!v$)1G!))
.'= Vp4= 2(,!/,W82E)B2'8=*
=*8s(!"*/!421M!.'=( 8/!DB
"('3
!"O>D 1 "1Mt9Hu!(=vwwx8A*<
9P#!!?G2I2$)?D"P1$!U!E!DK9I
!(2$) + "! !N3?:=)F.C
.,X.'=2(4F3A#$U!T,>E!"'=IF
>>e]!G9B?!I)B"B,9B"*T,%D
U!=IF"3
* Đối với học sinh :
4
I +I,2(!1;"! !!D?(
O) :) 2$),?3_-2$) "1M2(E!+
D,#>T, "1MU!O)
 )B>y2:#82z)b)
 )B"F="+!>3
g<9PE!D9I!(2$)8"1U!=!e+,?>
"*2$)B2:8"Hl!9'3
:)B2;/aT!>3
3
Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh:
{"'.D,s 2(HF5!+!"? 
3A/=2(HD,:$(1;!8O,]!2$!
D!. ?tu|;! K($!"?3p(F#
!"? 2'$"*#!4,I!.3
D9"'.D,s'"-!N%!(1;!0!
!))F/!421M!!.!(1;!3(1;!2E6/=
,#D!F!0$,X!"? 8H )}f9(9B/
 ! 8."E!=I=OE!(:)E!>D
B8!5)(1;!2I>$,X!"? #G3
:)*g{~)B2E/,D,Vp(,mX)=2E
FM)!. G2(QN8)B95!W3
gN?:=,X2F )}f#21M!.% )!(=(!"E!G(
,y2D>
\
()=1

!91$/,"D G+
T,OG3

C. KẾT LUẬN
+Bài học kinh nghiệm:
.O:11K!NP"-!02E"1M2I(!"F
(>E!*"1M!,-H3
!2e%.'= D=80!4=F)B%"H,$"*
/!GUDB+D 3f%!D)!.("('"!
"!1$U!"a965+%)*67-3•IF:
.!2')1G!)).'= ?>B :),$"1M/!3
g5 !.'= T,"#1M!8/,"&!"O"#1 ! 
!2$)3=I>E!*"H,$)1G!))8!>8
"!,--7,()B(@!91$a8.F>a
U!(!9-1M)2N!(B,$
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×