Tải bản đầy đủ

Một số bài toán về đại lượng Tỉ lệ thuận


Một số bài toán
về đại lượng
tỷ lệ thuận


Bài cũ:
1/ Phát biểu định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ
thuận. Cho hai ví dụ.
y tỷ lệ thuận với x ⇔ y = k.x (k ≠ 0)
Ví dụ:
- Quãng đường đi được và thời gian đi trong
chuyển động đều ( S = v.t)
- Khối lượng và thể tích của thanh kim loại
đồng chất (m = D.V)


Tính chất:
Nếu y và x tỷ lệ thuận với nhau thì:
k
x

y
x
y
=== ...
2
2
1
1
,.....,
3
1
3
1
2
1
2
1
y
y
x
x
y
y
x
x
==
2/ - Nêu tính chất của hai đại lượng tỷ lệ
thuận.


Tiết 24
Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận
Hai thanh chì có thể tích là 12 cm và
17cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam,
biết rằng thanh thứ 2 nặng hơn thanh thứ
nhất 56,5g?
3
3
1/ Bài toán 1
Tóm tắt bài toán
Thanh 1 Thanh 2
m (gam)
V ( ) 12 17
cm
3
m
1
m
2
? ?
m
2
m
1
56,5


Giải
Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là
(g) và (g).
m
2
m
1
Vì khối lượng và thể tích của vật thể là hai
đại lượng tỉ lệ thuận.
Nên: Vì m2 – m1 = 56,5
1712
21
mm
=
3,11
2
5,56
12171712
1221
==


==
mmmm
Theo T/C của dãy tỷ số bằng nhau ta có:
Vậy: m2 = 17.11,3 = 192,1(g)
m1 = 12.11,3 = 135,6(g)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×