Tải bản đầy đủ

Tính chất giao hoán của phép nhân- Lớp 4


TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH
TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH

Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán
Toán
:
:
Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có một chữ số
Đặt tính rồi tính:
341 231x 2
x
2
682 462
214 325 x 4
x
4
857 300


Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán
Toán
:
:
Tính chất giao hoán của phép nhân
Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài tập
Bài tập
: Điền vào ô trống
: Điền vào ô trống
17 + 25 = 25 +
48 + 12 = + 48
a + b = b +
17
12
aa + b = b +

Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán
Toán
:
:
Tính chất giao hoán của phép nhân
Tính chất giao hoán của phép nhân
a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:


7 x 5 và 5 x 7
7 x 5 và 5 x 7


Ta có: 7 x 5 = 35
Ta có: 7 x 5 = 35
5 x 7 = 35
5 x 7 = 35


Vậy: 7 x 5 = 5 x 7
Vậy: 7 x 5 = 5 x 7

Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán
Toán
:
:
Tính chất giao hoán của phép nhân
Tính chất giao hoán của phép nhân


b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
trong bảng sau:
trong bảng sau:
a
a
b
b
a x b
a x b
b x a
b x a
4
4
8
8
6
6
7
7
5
5
4
4
4 x 8 = 32
6 x 7 = 42
5 x 4 = 20
8 x 4 = 32
7 x 6 = 42
4 x 5 = 20

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau,
ta viết:
a x b = b x a
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.
Thảo luận
nhóm đôi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×