Tải bản đầy đủ

Tìm nội hàm, câu hỏi, minh chứng tiêu chuẩn 2

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ……………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
1. Nhà trường có cơ cấu tổ
chức phù hợp với quy định
tại Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học
(sau đây gọi là Điều lệ
trường trung học) và các
quy định khác do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.
a) Có Hội đồng trường đối
với trường công lập, Hội
đồng quản trị đối với trường
tư thục (sau đây gọi chung là
Hội đồng trường), Hội đồng
thi đua và khen thưởng, Hội
đồng kỷ luật, Hội đồng tư

vấn khác, các tổ chuyên môn,
tổ văn phòng và các bộ phận
khác (nếu có);
b) Có các tổ chức Đảng Cộng
sản Việt Nam, Công đoàn,
Đoàn thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh và
các tổ chức xã hội;
c) Có đủ các khối lớp từ lớp
6 đến lớp 9 và mỗi lớp học
không quá 45 học sinh
(không quá 35 học sinh đối
với trường chuyên biệt); mỗi
lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2
lớp phó do tập thể lớp bầu ra
vào đầu mỗi năm học; mỗi
lớp được chia thành nhiều tổ
học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng,
tổ phó do học sinh trong tổ
bầu ra.

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ……………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
2. Thủ tục thành lập, cơ
cấu tổ chức, nhiệm vụ,
quyền hạn và hoạt động
của Hội đồng trường theo
quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
a) Thủ tục thành lập, cơ cấu
tổ chức, nhiệm vụ và quyền
hạn của Hội đồng trường đối
với trường công lập thực hiện
theo quy định tại Điều lệ
trường trung học; đối với
trường tư thục thực hiện theo
Quy chế tổ chức và hoạt động
trường tư thục;
b) Hội đồng trường đối với
trường công lập hoạt động
theo quy định tại Điều lệ
trường trung học; đối với
trường tư thục theo Quy chế
tổ chức và hoạt động của
trường tư thục;
c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh
giá để cải tiến các hoạt
động của Hội đồng trường.
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ……………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
3. Hội đồng thi đua và khen
thưởng, Hội đồng kỷ luật
đối với cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh trong
nhà trường có thành phần,
nhiệm vụ, hoạt động theo
quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và các quy định
hiện hành khác.
a) Hội đồng thi đua và khen
thưởng có nhiệm vụ xét thi
đua khen thưởng, có thành
phần và hoạt động theo các
quy định hiện hành;
b) Hội đồng kỷ luật học
sinh, Hội đồng kỷ luật cán
bộ, giáo viên, nhân viên được
thành lập có thành phần,
hoạt động theo quy định của
Điều lệ trường trung học và
các quy định hiện hành;
c) Hằng năm, rà soát, đánh
giá công tác thi đua, khen
thưởng và kỷ luật.
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ……………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
4. Hội đồng tư vấn khác do
Hiệu trưởng quyết định
thành lập, thực hiện các
nhiệm vụ theo quy định của
Hiệu trưởng.
a) Có quy định rõ ràng về
thành phần, nhiệm vụ, thời
gian hoạt động của Hội
đồng tư vấn;
b) Có các ý kiến tư vấn cho
Hiệu trưởng thực hiện tốt
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm
và quyền hạn của mình;
c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh
giá các hoạt động của Hội
đồng tư vấn.
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ……………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
5. Tổ chuyên môn của nhà
trường hoàn thành các
nhiệm vụ theo quy định.
a) Có kế hoạch công tác và
hoàn thành các nhiệm vụ
theo quy định tại Điều lệ
trường trung học;
b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần
một lần về hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ và các hoạt
động giáo dục khác;
c) Hằng tháng, rà soát,
đánh giá việc thực hiện các
nhiệm vụ được phân công.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×