Tải bản đầy đủ

Tìm nội hàm, câu hỏi, minh chứng tiêu chuẩn 1

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ………………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở
1. Chiến lược phát triển
của nhà trường được xác
định rõ ràng, phù hợp
mục tiêu giáo dục phổ
thông cấp trung học cơ sở
được quy định tại Luật
Giáo dục và được công bố
công khai.
....................................... ............................................ ............................................... ........................................
a) Được xác định rõ ràng
bằng văn bản và được cơ
quan chủ quản phê duyệt;
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
b) Phù hợp mục tiêu giáo
dục phổ thông cấp trung
học cơ sở được quy định
tại Luật Giáo dục;
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
c) Được công bố công khai
dưới hình thức niêm yết tại
trụ sở nhà trường, đăng
tải trên các phương tiện
thông tin đại chúng tại địa
phương và trên Website
của sở giáo dục và đào tạo
hoặc Website của trường
(nếu có).
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
......................................
.......................................
........................................
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Nhóm ………..
Người thực hiện : ……………………………………; ………………………………………… ; ………………………………………….
Tiêu chí/ chỉ số Nội hàm Yêu cầu Câu hỏi Minh chứng
Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở
2. Chiến lược phát triển
phù hợp với các nguồn
lực của nhà trường, định
hướng phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương và
định kỳ được rà soát, bổ
sung, điều chỉnh.
a) Phù hợp với các nguồn
lực về nhân lực, tài chính
và cơ sở vật chất của nhà
trường;
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
b) Phù hợp với định hướng
phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương;
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
c) Định kỳ 02 năm rà soát,
bổ sung và điều chỉnh.
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×