Tải bản đầy đủ

chuong 2- tiet 22 - hinh hoc 9


10
.
O
HS1: Cho tam gi¸c vu«ng
A.10cm B. 5cm
C. 3cm D. 4cm
8
6
A
C
B
B¸n kÝnh cña ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c nµy lµ:
B

HS2: Ph¸t biĨu ®Þnh lý vỊ sù x¸c ®Þnh ®­êng trßn?
Bài tập: Cho ABC vuông tại A ngo¹i tiÕp ®­êng
trßn. So sánh các cạnh AB, AC với cạnh BC.
A
B
C

O

HS3: Cho ®­êng trßn (O; R)
.
O
A
C
B
§o¹n th¼ng nµo sau ®©y kh«ng
ph¶i lµ d©y cña ®­êng trßn?
A. §o¹n AC B. §o¹n BC
C. §o¹n AB D. §o¹n OB
D
R
2

O
HOẠT ĐỘNG 1 : Trao đổi
A

C


B
Câu hỏi 1 :
Theo bạn đường kính BC có là một
dây của đường tròn (O; R) không ?
Câu hỏi 2 :
Theo bạn trong các dây của một
đường tròn (O; R ), dây nào là dây
lớn nhất? Cã ®é dµi lµ bao nhiªu ?

HOẠT ĐỘNG 2 :
Tìm hiểu bài học mới


Giải:
+ Trường hợp dây
AB là đường kính
.


A
O
B
R
Ta có: AB = 2R (1)
+ Trường hợp dây AB không là
đường kính
.
A
O
B
R
= R + R
Từ (1) và (2) AB 2R (đpcm)
Xét OAB có:
AB < AO + OB
AB < 2R (2)
= 2R
3
a, Vẽ dây AB dây bất kỳ của đường tròn (O; R)
b, So sánh độ dài dây AB với 2R
Từ kết quả
bài tập trên
em rút ra
kết luận
gì?

§ÞNH LÝ 1
Trong c¸c d©y cña mét ®­êng trßn,
d©y lín nhÊt lµ ®­êng kÝnh.
3
Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. AB > AC B. AB = EF
C. AB > EF D. AB ≤ EF
Bµi tËp1: Cho c¸c h×nh sau:
O
A
B
C
45
0
.
O

3
2
E
F
√18
√16
C
Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai?
“Trong c¸c d©y cña c¸c ®­êng trßn,
d©y lín nhÊt lµ ®­êng kÝnh.”
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×