Tải bản đầy đủ

ĐỀ KT 1 TIẾT VẬT LÍ 8(T11)

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÍ 8 (mã đề 1 )
Họ và tên:.................................. Thời gian: 45 phút
Lớp 8:.................. ngày kiểm tra:…………….. ngày trả bài:………………….
Điểm Nhận xét của giáo viên
A. PHẦN TRĂC NGHIỆM: (3 điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: (1 điểm)
Câu 1: Có một ô tô chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây câu nào không đúng?
A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
C. Ô tô chuyển động so với cái cây bên đường.
D. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
Câu 2: Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị của vận tốc?
A. km.h. B. km/h m.s. C. m.s. D. s/m.
Câu 3: Một người đi quãng đường S
1
hết thời gian t
1
giây, đi quãng đường tiếp theo S
2
hết thời
gian t

2
giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả đoạn
đường S
1
, S
2
công thức nào đúng.
A.
2
2
v
1
v
tb
v
+
=
. B.
2
t
1
t
2
S
1
S
tb
v
+
+
=
C.
2
S
2
v
1
S
1
v
tb
v
+=
D. Cả A,B,C đều không đúng.
Câu 4: Trong các công thức sau công thức nào cho phép tính áp suất chất lỏng?
A.
h
d
p
=
. B.
S
F
p
=
. C.
d
p
h
=
. D. p=d.h.
II. Hãy điền chứ Đ (đúng) vào câu trả lời đúng và chữ S (sai) vào câu trả lời sai trong các
câu sau. (1 đ)
A. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
B. Áp lực là lực ép có phương thẳng góc với mặt bị ép.
C. Vận tốc là đại lượng đặc trưng cho tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động và được
xác định bằng bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
D. Chuyển động đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian.
III. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm).
Câu 1: Độ lớn của………………….cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động
Câu 2: Tác dụng của áp lực càng lớn khi ……………càng lớn và diện tích bị
ép...........................
Câu 3: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các
nhánh luôn luôn ở....................độ cao.
B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm.
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là hai lực cân bằng?
Câu 2 (3 điểm): Một thợ lặn, lặn xuống độ sâu 36m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng
riêng trung bình của nước biển là 10300N/m
3
.
a. Tính áp suất ở độ sâu ấy.
b. Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích 0,016m
2
. Tính áp lực của nước tác dụng lên phần diện
tích này.
Câu 3 (2 điểm): Một vật chuyển động trên đoạn đường AB dài 200m. Trong nữa đoạn đường
đầu tiên nó đi với vận tốc v
1
=4m/s, trong nữa đoạn đường sau nó đi với vận tốc v
2
=5m/s. Tính
thời gian vật chuyển động hết đoạn đường AB.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×