Tải bản đầy đủ

Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng


PHÒNG GD & ĐT Tõ s¬n
TR NGƯỜ TiÓu häc §ång Nguyªn 2
GV: T¹ ThÞ Kim HuÕ


Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng của số thứ hai và số thứ ba
(5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10=
(35+15)+20=50+20=
35+(15+20)=35+35=
28 49 51
(28+49)+51=77+51=
28+(49+51)=28+100=
15
15

70
70
128
128
( a + b ) + c

Chú ý
: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
( a + b ) + c = a + ( b + c )
a + ( b + c )
a + b + c =
TÝnh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau
=
b c
5 4 6
( a + b ) + c
a + ( b + c )
35
15 20
a
So s¸nh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
a b c
5 4 6
Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng của số thứ hai và số thứ ba
( a + b ) + c a + ( b + c )
(5+4)+6=9+6=
5+(4+6)=5+10=
35 15 20 (35+15)+20=50+20=
35+(15+20)=35+35=
28 49 51 (28+49)+51=77+51=
28+(49+51)=28+100=
15
15
70
70
128
128
( a + b ) + c =

Chú ý
:Ta có thể vận dụng tính nhanh giá trị của biểu thức dạng a+b+c như sau:
( a + b ) + c = a + ( b + c ) = ( a + c) + b
a + ( b + c )
a + b + c =
Mỗi bài toán với hai cách làm trên, em nào phát hiện được cách làm nào thuận tiện
nhất? Vì sao?
Vậy tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng gì?
Áp dụng tính chất để : - Tính bài toán với nhiều cách.
- Tính bằng cách thuận tiện nhất.
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Luyện tập
Bài 1 ( VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 72+ 9+ 8 = b) 37 + 18 +3 =
c) 48 + 26+ 4= d) 85+99 + 1 =
Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×