Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU HỒ SƠ
HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU HỒ SƠ
ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Biên soạn:
Biên soạn:


1.TS. Hà Đức Vượng - Trưởng phòng
1.TS. Hà Đức Vượng - Trưởng phòng
2. TS. Đỗ Anh Dũng – CVC
2. TS. Đỗ Anh Dũng – CVC
Phòng Kiểm định CLGD phổ thông
Phòng Kiểm định CLGD phổ thông
Cục KTKĐCLGD - Bộ GDĐT
Cục KTKĐCLGD - Bộ GDĐT
Hà Nội, 10/2009

Hà Nội, 10/2009


TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO

QĐ 83/2008/QĐ-BGDĐT; QĐ 80/2008/QĐ-
QĐ 83/2008/QĐ-BGDĐT; QĐ 80/2008/QĐ-
BGDĐT; QĐ số 04/2008/QĐ-BGDĐT; TT
BGDĐT; QĐ số 04/2008/QĐ-BGDĐT; TT
12/2009/TT-BGDĐT
12/2009/TT-BGDĐT

Công văn số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc
Công văn số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc
Hướng dẫn tự đánh giá CSGDPT
Hướng dẫn tự đánh giá CSGDPT

Công văn số 9040/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc
Công văn số 9040/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc
Hướng dẫn đánh giá ngoài và đánh giá lại
Hướng dẫn đánh giá ngoài và đánh giá lại
CSGDPT
CSGDPT

Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá
Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng trường TH, THCS, THPT
chất lượng trường TH, THCS, THPT

Bài giảng PGS.TS Phạm Công Khanh
Bài giảng PGS.TS Phạm Công Khanh

Bài giảng TS Stromer
Bài giảng TS Stromer


NỘI DUNG
NỘI DUNG

Công tác chuẩn vị của Đoàn ĐGN
Công tác chuẩn vị của Đoàn ĐGN

Nghiên cứu hồ sơ đánh giá
Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Phương pháp đọc báo cáo TĐG
Phương pháp đọc báo cáo TĐG


HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ GỒM
HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ GỒM

Báo cáo TĐG của trường;
Báo cáo TĐG của trường;

QĐ thành lập đoàn ĐGN;
QĐ thành lập đoàn ĐGN;

Văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất
Văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng (QĐ 83, QĐ 80 hoặc QĐ 04 hoặc TT 12
lượng (QĐ 83, QĐ 80 hoặc QĐ 04 hoặc TT 12
của Bộ GDĐT)
của Bộ GDĐT)

Hướng dẫn TĐG (Hướng dẫn TĐG, Hướng
Hướng dẫn TĐG (Hướng dẫn TĐG, Hướng
dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá CLGD
dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá CLGD
trường TH hoặc THCS hoặc THPT)
trường TH hoặc THCS hoặc THPT)

Hướng dẫn ĐGN và đánh giá lại;
Hướng dẫn ĐGN và đánh giá lại;

Dự kiến kế hoạch làm việc của đoàn.
Dự kiến kế hoạch làm việc của đoàn.


A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA ĐOÀN ĐGN
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA ĐOÀN ĐGN
Để nghiên cứu hồ sơ đánh giá được hiệu
Để nghiên cứu hồ sơ đánh giá được hiệu
quả, trước hết các thành viên của Đoàn ĐGN
quả, trước hết các thành viên của Đoàn ĐGN
cần chuẩn bị (5 ngày):
cần chuẩn bị (5 ngày):Đọc và rà soát toàn bộ cấu trúc của báo cáo
Đọc và rà soát toàn bộ cấu trúc của báo cáo
TĐG và nghiên cứu các tài liệu liên quan;
TĐG và nghiên cứu các tài liệu liên quan;

Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá
Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá
chất lượng và văn bản hướng dẫn tự đánh giá,
chất lượng và văn bản hướng dẫn tự đánh giá,
phát hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa
phát hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa
được đánh giá đầy đủ;
được đánh giá đầy đủ;

Viết báo cáo sơ bộ và gửi cho Trưởng đoàn.
Viết báo cáo sơ bộ và gửi cho Trưởng đoàn.


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA ĐOÀN ĐGN
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA ĐOÀN ĐGN
Nội dung của báo cáo sơ bộ gồm:
Nội dung của báo cáo sơ bộ gồm:

Nhận xét chung về báo cáo TĐG (hình thức
Nhận xét chung về báo cáo TĐG (hình thức
trình bày, văn phong, chính tả, cảm nhận của
trình bày, văn phong, chính tả, cảm nhận của
người đọc...);
người đọc...);

Nhận xét về cấu trúc báo cáo TĐG;
Nhận xét về cấu trúc báo cáo TĐG;

Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá
Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá
CLGD, phát hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc
CLGD, phát hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc
chưa đánh giá đầy đủ;
chưa đánh giá đầy đủ;

Đề xuất với
Đề xuất với
Đoàn ĐGN
Đoàn ĐGN
về những vấn đề cần
về những vấn đề cần
thảo luận thêm.
thảo luận thêm.


B. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
B. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ


Khi nghiên cứu hồ sơ đánh giá, Đoàn ĐGN
Khi nghiên cứu hồ sơ đánh giá, Đoàn ĐGN
cần thực hiện trình tự sau:
cần thực hiện trình tự sau:
1- Đoàn
1- Đoàn
ĐGN
ĐGN
làm việc tập trung trong 1 - 2
làm việc tập trung trong 1 - 2
ngày để nghiên cứu hồ sơ đánh giá khi có đủ
ngày để nghiên cứu hồ sơ đánh giá khi có đủ
2 điều kiện sau:
2 điều kiện sau:

Có đủ
Có đủ
báo cáo sơ bộ
báo cáo sơ bộ
của tất cả thành viên;
của tất cả thành viên;

Có ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có
Có ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có
Trưởng đoàn và Thư ký.
Trưởng đoàn và Thư ký.


NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ


2. Đoàn ĐGN thực hiện các công việc sau:
2. Đoàn ĐGN thực hiện các công việc sau:

Nghiên cứu, trao đổi về
Nghiên cứu, trao đổi về
báo cáo sơ bộ
báo cáo sơ bộ
của
của
các thành viên trong đoàn;
các thành viên trong đoàn;

Phân công mỗi thành viên nghiên cứu một số
Phân công mỗi thành viên nghiên cứu một số
tiêu chí;
tiêu chí;

Kết quả nghiên cứu được ghi vào Phiếu đánh
Kết quả nghiên cứu được ghi vào Phiếu đánh
giá tiêu chí
giá tiêu chí
(xem Phụ lục 2).
(xem Phụ lục 2).


NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
3. Kết hợp với
3. Kết hợp với
bản báo cáo sơ bộ
bản báo cáo sơ bộ
, mỗi thành viên
, mỗi thành viên
trong đoàn viết một bản nhận xét về báo cáo
trong đoàn viết một bản nhận xét về báo cáo
TĐG của trường và tổng hợp kết quả nghiên
TĐG của trường và tổng hợp kết quả nghiên
cứu các tiêu chí. Nội dung
cứu các tiêu chí. Nội dung
Bản nhận xét về báo
Bản nhận xét về báo
cáo TĐG gồm:
cáo TĐG gồm:

Cấu trúc báo cáo TĐG;
Cấu trúc báo cáo TĐG;

Kết quả rà soát, đối chiếu với các tiêu chí, phát
Kết quả rà soát, đối chiếu với các tiêu chí, phát
hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa được
hiện những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa được
đánh giá đầy đủ;
đánh giá đầy đủ;


NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
Kết quả nghiên cứu những tiêu chí được phân
Kết quả nghiên cứu những tiêu chí được phân
công. Đối với mỗi tiêu chí, cần chỉ ra:
công. Đối với mỗi tiêu chí, cần chỉ ra:

Điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến
Điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến
chất lượng của trường;
chất lượng của trường;

Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần
Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần
bổ sung thông tin và minh chứng;
bổ sung thông tin và minh chứng;

Xác định kết quả đánh giá từng tiêu chí (đạt hay
Xác định kết quả đánh giá từng tiêu chí (đạt hay
chưa đạt yêu cầu);
chưa đạt yêu cầu);

So sánh với kết quả TĐG của trường.
So sánh với kết quả TĐG của trường.
Lưu ý:
Lưu ý:
Bản nhận xét của từng thành viên được
Bản nhận xét của từng thành viên được
chuyển cho các thành viên khác để nghiên cứu.
chuyển cho các thành viên khác để nghiên cứu.


4. Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận để (8)
4. Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận để (8)

Thống nhất về mức độ phù hợp giữa cấu trúc báo cáo
Thống nhất về mức độ phù hợp giữa cấu trúc báo cáo
TĐG với quy định của hướng dẫn TĐG;
TĐG với quy định của hướng dẫn TĐG;

Thống nhất nhận xét báo cáo TĐG về:
Thống nhất nhận xét báo cáo TĐG về:
- Mô tả hiện trạng các hoạt động theo tiêu chí;
- Mô tả hiện trạng các hoạt động theo tiêu chí;
- Phân tích, so sánh các điểm mạnh, điểm yếu và
- Phân tích, so sánh các điểm mạnh, điểm yếu và
nguyên nhân;
nguyên nhân;
- Xác định những vấn đề cần cải tiến, các biện pháp
- Xác định những vấn đề cần cải tiến, các biện pháp
của trường;
của trường;
- Sử dụng minh chứng trong báo cáo TĐG (tính đầy
- Sử dụng minh chứng trong báo cáo TĐG (tính đầy
đủ, thống nhất của các minh chứng);
đủ, thống nhất của các minh chứng);
- Cách trình bày, chính tả, cách lập luận và lý giải
- Cách trình bày, chính tả, cách lập luận và lý giải
trong báo cáo TĐG;
trong báo cáo TĐG;
- Đánh giá chung về báo cáo TĐG.
- Đánh giá chung về báo cáo TĐG.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×