Tải bản đầy đủ

TĐ: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Môn Tập đọc lớp 4
Bài “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

1. Đọc thuộc những câu tục ngữ trong bài : “Có chí
1. Đọc thuộc những câu tục ngữ trong bài : “Có chí
thì nên”.
thì nên”.
2. Nêu ý nghĩa của một trong các câu tục ngữ đó.
2. Nêu ý nghĩa của một trong các câu tục ngữ đó.
Thứ ,ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Thứ ,ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Thứ ,ngày tháng năm 2010

Tập đọc

Thứ ,ngày tháng năm 2009
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
Theo: Từ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam
Tập đọc
Thứ ,ngày tháng năm 2010
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
Theo: Từ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-buôn gỗ
-xưởng sữa chữa tàu
- quẩy gánh hàng rong
Ý1: Ý chí, nghị lực vươn lên để trở
thành ông vua tàu thuỷ của Bạch Thái
Bưởi.
-bậc anh hùng kinh tế
Ý2: Sự thành công của Bạch Thái
Bưởi.
Nội dung:
Ca ngợi Bạch Thái Bưởi ,từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị
lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng.
Tập đọc
Thứ ,ngày tháng năm 2010
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
Theo: Từ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam

Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy
Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy
gánh hàng rong. Thấy em khôi ngô, nhà họ bạch
gánh hàng rong. Thấy em khôi ngô, nhà họ bạch
nhận làm con nuôi và cho ăn học.
nhận làm con nuôi và cho ăn học.
Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho
Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho
một hãng buôn. Chẳng bao lâu, anh đứng ra
một hãng buôn. Chẳng bao lâu, anh đứng ra
kinh doanh độc lập, Trải đủ mọi nghề: buôn gỗ,
kinh doanh độc lập, Trải đủ mọi nghề: buôn gỗ,
buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác
buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác
mỏ,…Có lúc trắng tay,Bưởi vẫn không nản chí
mỏ,…Có lúc trắng tay,Bưởi vẫn không nản chí
.
.
Tập đọc
Thứ ,ngày tháng năm 2010
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
Theo: Từ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×