Tải bản đầy đủ

dau tranh cho mot the gioi hoa binh


Thùc hiÖn : hoµng thÞ h¹nh
Líp : c® v¨n – sö k14
N¨m häc : 2010 - 2011

KI M TRA B I CỂ À Ũ
? nªu tÝnh nhËt dông cña
v¨n b¶n phong c¸ch hå “
chÝ minh ”

G.G. M¸c-KÐt

I tác giả , tác phẩm :
1 ) tác giả :
Những hiểu biết của em
về nhà văn này .
Nhà văn G.G Mác
két
- Gácxia Mác-Két : sinh năm 1928
-
Là nhà văn lớn của Cô-lôm-bi-a

-
đạt giả Nô-en về văn học 1982.

2 ) tác phẩm :
Văn bản này trích từ tham luận của
Văn bản này trích từ tham luận của
ông trong cuộc họp lần thứ hai tại
ông trong cuộc họp lần thứ hai tại
Mê-hi-cô của nguyên thủ 6 nước đề ra
Mê-hi-cô của nguyên thủ 6 nước đề ra
tuyên bố chấm dứt chạy đua vũ trang
tuyên bố chấm dứt chạy đua vũ trang
,thủ tiêu vũ khí hạt nhân , bảo đảm hoà
,thủ tiêu vũ khí hạt nhân , bảo đảm hoà
bình thế giới .
bình thế giới .

Ii - ®äc t×m hiÓu chung –
1 ) ®äc :
2 ) gi¶i thÝch tõ khã
-
dÞch h¹ch :
-
UNICEF :
-
FAO :

Iii đọc hiểu luận điểm và hệ thống
Iii đọc hiểu luận điểm và hệ thống
luận cứ :
luận cứ :
LUN
IM
Chin tranh ht nhõn
l him ho khng
khip e do loi
ngi v mi s
sng, vỡ vy u
tranh loi b nguy
c y cho mt th
gii ho bỡnh l
nhim v cp bỏch
ca ton th nhõn
loi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×