Tải bản đầy đủ

Khoi phuc du lieu bi mat trong o cung the nhousbKhôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng cho USB

Khôi phu
̣
c dữ liệu đơn giản va
̀
nhanh cho
́
ng












! 


"

#







$
% 
$


#
$
&
'
%
'
(#

)*

+
$

$


&+


,-# +%-


$
.+

#

/#
'


)
0! 

1
$
%
'


2

1

"

#


$
#

#2

1


$
# # 



$

$



$
2



#
'

$


2#1

#1





#

#




! 

#
'
21
$
2
$
#
'


"

#

3
$


#
$

%
'




#



2

&



#

#
$

$



'
#

#
'

21
$
)  0  
$
  

&  
$
  

  
'
 
$
 

  %

 

 

&  #
'
  ,-# +) 
,-# +
$


1

#
'


+
$
2&1

#


'


&

#

&

#


#

#










'

'
#



2#1


$
#

#








'
-
'


4"

#567)81
$
29&
'
:&
'
#
$
"



$
+
$
&
'
4-%
'


2
$
#
$
#
$
"

);
$
2

"



'
2
'


#
'
#1
$



$
#





;


$

$
)<
#  1
$
  

  )  &:==%>?)>=>--%><-<=-# +>-
-#+-< -%->-% +-2%---->2 
#2& -=
7
$
  +

  %    %
'
 

  &  
'
  #
$
  "

    
$
  
$
2  +1

 

) 

$


1

#

>-<

#
'



$
#
$
"

)0

##
$

"


$
#1
$
 #
$


#



#
$
"

#

.;-2-%-/

'
%
'






;

)
6 



#! 

1
$
#
$
"



1

#


'
"


$
%
'


#1
$
)
8  1
$
  #

 9  1
$
  

#    &

#  >-) 
1. Khôi phu
̣
c file theo tư
̀
ng bươ
́
c:

$
#

#

#&

#>-2"

#

#
'
,-# +)6 #
$
"

+
$
1

#



$

$
#1
$
%-

%
'


#

#

#&

#>-
$
)8

#

#%
'


@


'
+
$
&
$


&+



# +
$
2

1

)
0




$
#
'
#1
$


##

.0

/
'


&

#)0

$


&

2 

%
'


1
$


#&

#>-

9



+
$
2

#
.AB

 

%1

C

/+
$




.D
'

'
/)8

#

#
$
%-



#
$
#

&% )
0



#

9#1
$
#&-

&

#


'
>-#
$
&

#);

##

$
#

#
'
>-#
$
&

#


$
1
$

'
&2
$


3%-



&





&

2+1
$
2

2

&

! 
'
1
$
2

2

##1



#)
*

.0

/
'


&

#)

7

#

&-#1
$
%E#&-

&

#

&

2+1
$
2

2)8"
'



>-

#
$
1
$
2
$
"
$
2F# 2-%



#

1
$
2

2.F

#

$


#
'
/30
$


&

+

1

#1



##
'
>-










+
$

$
#

.0#"

#/
'
#1
$



$
1
$
2

2

$



'
#

+
$
-
'




#

)
8 

#
$




+
$


.7"


$
/
'


#

&-
'
"


$
1
$
2

2>-






#
'


)



+
$
2

#.7

! -

% 

/
$


&>-
#
'









$
#

#

 )
G 

1
$
1
$
2

2#

#>-







+
$


# #

&



)
6 ! 

1
$
1
$
2

2



##

#>-#





&
$


&+

2
$




#


'
%-







#

# 2

+

1
$

'
"

#
+-"

#



%

#-
$
2>-)*

+
$


.8 
'
%#



#/
'


#&
'

'




#



#
'
#

#>-

)

+
$





#
'
>-1
$
2

2

#

#


'


#

>-

#


'


#

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×