Tải bản đầy đủ

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)


Bµi 157:
(tiÕp theo)

Có 8 xe ô tô chở được 1048 thùng hàng. Hỏi 5
xe ô tô như thế chở được bao nhiêu thùng hàng?
Bài làm:
Mỗi xe ô tô chở được số thùng hàng là:
1048 : 8 = 131 (thùng)
5 xe ô tô chở được số thùng hàng là:
131 x 5 = 655 (thùng)
Đáp số: 655 thùng
Bài toán:

Nêu các bước khi
giải bài toán liên
quan đến rút về
đơn vị.
Các bài toán liên quan
đến rút về đơn vị thường
được giải bằng hai bước:

+ Bước 1: Tìm giá trị của
một trong các phần
bằng nhau
+ Bước 2: Tìm giá trị của
nhiều phần bằng nhau.

Có 35l mật ong đựng đều vào 7 can.
1
a) Hỏi số lít mật ong trong mỗi can là bao nhiêu?
b) Nếu có 10l mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?
Có 63kg gạo đựng đều trong 9 túi. Hỏi nếu có 42kg gạo
thì cần mấy túi như thế?
2

Nhóm hai tóm tắt và giải hai bài toán trong
phiếu học tập
Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi, thảo
luận và thống nhất kết quả ở phiếu.
Nhóm 4 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×