Tải bản đầy đủ

toan tuan 7 - Gap mot so len nhieu lan


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH
Giáo viên: Nguyễn Thò Ánh Nga
Lớp: 3/5


?
KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò

Tính
7 x 9 + 17
14; 21; 28; …; …; …
Viết tiếp các số thích hợp
vào chỗ chấm


Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Tốn
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài.

Hoạt động 2: Luyện tập.
Hoạt động 3: Trò chơi: Đố bạn

Hoaùt ủoọng 1:
Tỡm hieồu baứi.


Bài toán: Số cam của Bình
nhiều gấp … lần số cam của An.
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Bài toán: An có … quả cam.
An
Bình
2
4
Hỏi Bình có
bao nhiêu quả cam?

2cm
A B
?cm
C D


Giải
Giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
Độ dài đoạn thẳng CD là:


2
2
ì
ì
3 = 6 (cm)
3 = 6 (cm)


Đáp số:
Đáp số:
6
6
cm
cm
Tóm tắt:
Tóm tắt:


Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng
Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng
CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi
CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi
đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ?
đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ?
Baứi toaựn:
Baứi toaựn:


Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần.

Hoaùt ủoọng 2:
Luyeọn taọp.LuyÖn tËp
LuyÖn tËp


Bµi 1:
Bµi 1:
N¨m nay em 6 tuæi, tuæi chÞ gÊp 2 lÇn
N¨m nay em 6 tuæi, tuæi chÞ gÊp 2 lÇn
tuæi em. Hái n¨m nay chÞ bao nhiªu tuæi ?
tuæi em. Hái n¨m nay chÞ bao nhiªu tuæi ?


Tãm t¾t
Tãm t¾t
:
:
6 tuæi
Em

? tuæi
ChÞBµi 2:
Bµi 2:
Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­
Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­
îc gÊp 5 lÇn sè qu¶ cam cña con. Hái
îc gÊp 5 lÇn sè qu¶ cam cña con. Hái
mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ cam ?
mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ cam ?

Hoạt động 3:
Trò chơi:
Hái hoa giúp Thỏ

ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng (theo
mÉu)
Sè ®· cho
GÊp 5 lÇn sè
®· cho
15
3

Hoaùt ủoọng 3:
Troứ chụi: ẹoỏ baùn


I A
I B
ẹien soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
5
Gp 7 ln
3
Gp 9 ln
6
Gp 8 ln
2
Gp 9 ln
4
Gp 5 ln
7
Gp 8 ln
35
27
20
18
48
56

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×