Tải bản đầy đủ

BAI 17-VAN CHUYEN CAC CHAT TRONG THAN


Giáo Viên: Lê Thị Hà

Kiểm tra bài cũ
1. Thân cây gỗ to ra do đâu ?
2. Có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào ?

Dự đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng và
chất hữu cơ từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây ?

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT
TRONG THÂN.
I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan:
Đặng Hữu Hoàng
*/ Thí nghiệm 1:

A
- Cắm 2 cành hoa màu
trắng vào 2 cốc nước,
một cốc nước có pha
màu (cốc A) và một cốc

nước thường (cốc B) rồi
để ra chỗ sáng.
*/ Thí nghiệm 1:
Quan sát hình mơ tả
thí nghiệm ?

Keát quaû TN:
Nêu kết quả của TN sau
1 thời gian ?

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT
TRONG THÂN.
I/ Vận chuyển nước và muối khóang
hòa tan
Đặng Hữu Hoàng
*/ Thí nghiệm 1:
-
Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một
cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước
thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng.
- Kết quả: hoa bị đổi màu theo màu dung dịch

Sự thay đổi màu sắc cánh
hoa cho ta biết điều gì về
chức năng của thân ?
Bóc nhẹ vỏ, QSát cho biết: chỗ
nhuộm màu là bộ phận nào
của thân ?
Kết quả TN:

Lát cắt ngang phần thân
Lát cắt ở cốc A
Lát cắt ở cốc B
Mạch rây
Mạch gỗ
Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển
nước và muối khoáng ? Vì sao em biết?

I/Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan
*/Thí nghiệm 1:


*/ Kết luận:
Mạch gỗ phía trong : vận chuyển
nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá .
Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT
TRONG THÂN.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×