Tải bản đầy đủ

Đề KT HH7 - Tiết 16 ( Có ma trận - Đáp án )

Hinh học 7- TIẾT 16 KIỂM TRA HỌ TÊN :..........................................
GV: HUỲNH THỊ HOA ( Thời gian 45 Phút ) LỚP :...............
Bài 1 : Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn
CÂU NỘI DUNG ĐÚNG SAI
1
2
3
4
5
6
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba
thì song song
Hai đường thẳng song song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt
nhau
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
Nếu hai đường thẳng a , b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có
một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau
Bài 2 : a) Hãy phát biểu các đònh lý được diễn tả bởi hình vẽ sau :
c

a
b
b) Viết giả thiết và kết luận của các đònh lý đó bằng ký hiệu
Bài 3 : Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm . Vẽ đường trung trực của đoạn AB . Nói rõ cách vẽ
Bài 4 : Cho tam giác ABC . Vẽ tia AD là tia đối của tia AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa đỉnh C ,
vẽ tia AM là tia phân giác của góc CAD. Biết AM // BC . Chứng minh : Góc B bằng Góc C .
BÀI LÀM
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×