Tải bản đầy đủ

Nhật ký hàng ngày

NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ hai ngày 06 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 0
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.
- Khả năng thích hợp củ trẻ
còn thấp.
- Tiến Đạt, Toàn, Huy, Anh,
Phương.
3 Các hoạt động khác trong ngày:
- Những hoạt động theo kế hoạch mà
chưa thực hiện được.
- Lý do chưa thực hiện được.

- Những thay đổi tiếp theo
4 Những trẻ có biểu hiện đặc biệt:
- Sức khỏe (Những trẻ có biểu hiện
bất thường về ăn, ngủ, vệ sinh, bệnh
tật).
- Kỹ năng ( Vận động, ngôn ngữ,
nhận thức, sáng tạo).
- Thái độ và biểu lộ cảm xúc, hành
vi.
- Khả Ngân không ngủ trưa.
- Cháu Bảo Duy còn nói
ngộng.
Những vấn đề cần lưu ý
NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ ba ngày 07 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 0
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.
- Trẻ thích hợp hoạt động tốt.
- Cháu Gia Đạt, Yến Nhi.
3 Các hoạt động khác trong ngày:
- Những hoạt động theo kế hoạch mà
chưa thực hiện được.
- Lý do chưa thực hiện được.
- Những thay đổi tiếp theo
- Tiết chử cái chua tô phần tập
tô.
- Do chưa có đủ vở tập tô.
4 Những trẻ có biểu hiện đặc biệt:
- Sức khỏe (Những trẻ có biểu hiện
bất thường về ăn, ngủ, vệ sinh, bệnh
tật).


- Kỹ năng ( Vận động, ngôn ngữ,
nhận thức, sáng tạo).
- Thái độ và biểu lộ cảm xúc, hành
vi.
- Các cháu có biểu hiện bình
thường.
Những vấn đề cần lưu ý
NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ tư ngày 08 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 1
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do Phương Thảo, lý do: ốm.
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.
- Còn 1 số trẻ chưa thích hợp
với hoạt động.
- Hưng, Minh Khang.
3 Các hoạt động khác trong ngày:
- Những hoạt động theo kế hoạch mà
chưa thực hiện được.
- Lý do chưa thực hiện được.
- Những thay đổi tiếp theo
- Các hoạt động diễn ra bình
thường.
4 Những trẻ có biểu hiện đặc biệt:
- Sức khỏe (Những trẻ có biểu hiện
bất thường về ăn, ngủ, vệ sinh, bệnh
tật).
- Kỹ năng ( Vận động, ngôn ngữ,
nhận thức, sáng tạo).
- Thái độ và biểu lộ cảm xúc, hành
vi.
- Các cháu có biểu hiện bình
thường.
Những vấn đề cần lưu ý
NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ năm ngày 09 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 1
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do Cháu Khánh Vy, cháu ốm.
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.
- Trẻ vận động theo nhạc còn
yếu.
- Huỳnh Thơ, Hoài Trâm, Ái
Lợi.
3 Các hoạt động khác trong ngày:
- Những hoạt động theo kế hoạch mà
chưa thực hiện được.
- Lý do chưa thực hiện được.
- Những thay đổi tiếp theo
Các hoạt động diển ra bình
thường.
4 Những trẻ có biểu hiện đặc biệt:
- Sức khỏe (Những trẻ có biểu hiện
bất thường về ăn, ngủ, vệ sinh, bệnh
tật).
- Kỹ năng ( Vận động, ngôn ngữ,
nhận thức, sáng tạo).
- Thái độ và biểu lộ cảm xúc, hành
vi.
Các cháu có các biểu hiện bình
thường.
Những vấn đề cần lưu ý
NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ sáu ngày 10 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 1
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do Cháu Phúc An, Đi về ngoại
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.
Trẻ hứng thú học và tham gia
các hoạt động tốt.
3 Các hoạt động khác trong ngày:
- Những hoạt động theo kế hoạch mà
chưa thực hiện được.
- Lý do chưa thực hiện được.
- Những thay đổi tiếp theo
Các hoạt động diễn ra bình
thường.
4 Những trẻ có biểu hiện đặc biệt:
- Sức khỏe (Những trẻ có biểu hiện
bất thường về ăn, ngủ, vệ sinh, bệnh
tật).
- Kỹ năng ( Vận động, ngôn ngữ,
nhận thức, sáng tạo).
- Thái độ và biểu lộ cảm xúc, hành
vi.
- Cháu Bích Ngọc nóng .
- Cháu Tiến thuộc bài thơ “
Trăng ơi từ đâu đến”
Những vấn đề cần lưu ý
NHẬT KÝ HÀNG NGÀY
Thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2010
Sỉ số : 49 Vắng: 0
TT Nội dung đánh giá Những điểm cần lưu ý và thay
đổi tiếp theo
1 Tên những trẻ nghĩ học và lý do
2 Hoạt động học :
- Sự thích hợp của hoạt động và khả
năng của trẻ.
- Sự hứng thú và tích cực tham gia
hoạt động của trẻ.
- Tên của trẻ chưa nắm được yêu cầu
của hoạt động.

- Trẻ Hứng thú tham gia hoạt
động và tiếp thu tốt khoảng
85%.
- Cháu Cẩm Nhung,Ngọc Hân.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×