Tải bản đầy đủ

Những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.docx

LỜI NÓI ĐẦU
Ý nghĩa và vai trò quan trọng của công nghệ trong phát triển-xã hội
ngày nay ở nước ta và trên thế giới đã được thừa nhận và khẳng định.
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của nước ta xác định công nghệ là
động lực công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Thế nhưng,việc thừa
nhận công nghệ như là như một yếu tố nội tại, cấu thành trong các nỗ lực
phát triển kinh tế-xã hội và quan trọng hơn là mối quan hệ hữu cơ, mang
tính tất yếu giữa phát triển-xã hội với phát triển công nghệ hiện nay ở
nước ta hiện nay vẫn chưa được rõ ràng và thấu đáo. Điều đó được thể
hiện ở thực trạng công nghệ vẫn còn “nằm ngoài, chưa thâm nhập, hoà
nhập thực sự vào trong sản xuất, kinh doanh. Sự đóng góp của công nghệ
vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước còn rất khiêm tốn, chưa
tương xứng với tiềm năng và vai trò của nó. Sự quan tâm, đầu tư của Nhà
nước cho phát triển hoạt động công nghệ mới dừng lại ở tính chất “sự
nghiệp” chứ chưa phải là cho đầu tư phát triển. Thậm chí có nơi, có lúc,
khi có căng thẳng về vốn thi công nghệ lại bị nằm trong “khoảng mục” bị
cắt giảm hoặc trì hoãn. Hiện tại ở nước ta đang xúc tiến việc xây dựng
chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược phát triển công nghệ
đến năm 2010 và 2020 của đất nước và của các ngành,địa phương. Sự
gắn kết hữu cơ giữa công nghệ và kinh tế-xã hội là một vấn đề còn ít
được nghiên cứu ở Việt Nam.

Nội dung được đề cập trong tiểu luận này chắc chắn không thể bao
quát được đầy đủ và cặn kẽ mọi khía cạnh của vấn đề. Mặc dù có nhiều
cố gắng, song tiểu tiểu luận chắc chắn còn có thiếu sót. Em xin chân
thành cảm ơn thầy cô bộ môn Tổ Chức Quản Lí đã giúp đỡ và tạo điều
kiện thuận lợi cho em thực hiện tiểu luận này.
1 1
2 2
NỘI DUNG
A: Những vấn đề cơ bản về công nghệ.
1.Khái niệm.
1.1Công nghệ là gì?
Công nghệ là một sản phẩm do con người tạo ra làm công cụ để sản
xuất ra của cải vật chất , tuy vậy cho đến tận bây giờ, định nghĩa về công
nghệ lại chưa hoàn toàn thống nhất. Điều đó được giải thích là do số
lượng các loại công nghệ có nhiều đến mứckhông thể thống kê hết được,
ngay một sản phẩm lại có nhiều công nghệ khác nhau nên những người
sử dụng công nghệ ở trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn
đến sự hiểu biết của họ về công nghệ không thể giống nhau.
Xuất phát từ các luận điểm trên, chúng ta thừa nhận một số định nghĩa
thông dụng nhất hiện nay.
Theo tổ chức phát triênt công nghiệp của Liên Hiệp Quốc “Công nghệ
là việc áp dụng khoa học vào công nghiệp, bằng cách sử dụng các kết quả
nghiên cứu và xử lý nó một cách có hệ thống và có phương pháp”.
Tổ chức ESCAP (Ủy ban kinh tế và xã hội Châu Á-Thái Bình Dương)
đưa ra định nghĩa “Công nghệ là hệ thống kiến thức về qui trình và kỹ
thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin”.
Ở Việt Nam, co quan niệm cho rằng “Công nghệ là kiến thức, kết quả
của khoa học ứng dụng nhằm biến đổi các nguồn lực thành các mục tiêu
sinh tiêu sinh lợi”.
1.2.Các bộ phận cấu thành một công nghệ.
Bất cứ một công nghệ nào, dù đơn giản cũng phải gồm có bốn thành
phần tác động qua lại lẫn nhau để tạo ra sự biến mong muốn. Các thành
phần này hàm chứa trong các bộ phận của vật tư kĩ thuật của con người,
của thông tin và của tổ chức.
3 3
• Công nghệ hàm chứa trong các vật thể, bao gồm mọi phương tiện vật
chất như các công cụ trang bị máy móc, vật liệu, phương tiện vận
chuyển, nhà máy ...
• Công nghệ hàm chứa trong con người làm việc trong công nghệ, nó
bao gồm mọi năng lực của con người về công nghệ như: kỹ năng, kinh


nghiệm, tính sáng tạo, sự khôn ngoan, khả năng lãnh đạo, đạo đức lao
động...
• Công nghệ hàm chứa trong các kiến thức có tổ chức được tư liệu hoá
như: các lý thuyết, các khái niệm, các phương pháp, các thông số, các
công thức, các bí quyết...
• Công nghệ hàm chứa trong các khung thể chế, tạo nên bộ khung tổ
chức của công nghệ, như thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ,sự
phối hợp, mối liên kết...
2.Vai trò và tác động của công nghệ đến phát triển kinh tế-xã hội.
2.1.Công nghệ thúc đẩy sự phát triển xã hội loài nguời.
Lịch sử xã hội loài người nếu tính khoảng 50.000 năm, chia thành 800
khoảng62 năm. Con người chỉ biết chính xác lịch sử khoảng 70 năm sau
này vàphần lớn các hàng hoá mới chỉ được sản xuất ra trong khoảng 12
khoảng gần đây. Nhưng thành tựu thực sự chỉ bắt đầu khoảng 200 năm
đánh dấu bằng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất.Từ đó, mỗi
giai đoạn phát triển của loài người đều được đánh dấu bằng các phát minh
khoa học được áp dụng vào công nghệ.
2.2.Công nghệ thoả mãn nhu cầu, yêu cầu ngày càng tăng của kinh tế-xã
hội.
Công nghệ có ảnh hưởng và tác động mạnh đến mọi hoạt động kinh tế-
xã hội. Công nghệ đã thoả mãn nhu cầu yêu cầu ngày càng tăng của con
người, của nền kinh tế-xã hội. Sau đây đề cập đến một số mặt.
4 4
Trước hết đó là việc tìm ra các vật liệu nhân tạo càng ngày càng cạnh
tranh mạnh mẽ và thay thế cho các vật liệu truyền thống được tạo ra từ tài
nguyên thiên nhiên.
• Thứ hai, các tiến bộ ngày càng được tăng tốc trong công nghệ máy
tính, viễn thông và xử lý thông tin sẽ tạo ra tính kinh tế nhờ qui mô rất
lớn trong việc cung ứng dịch vụ và lưu chuyển công nghệ.
• Thứ ba,các qui trình công nghiệp đang định hướng lại theo khuôn khổ
sản xuất liên kiết với máy tính (CIM) và các hệ thống sản xuất linh
hoạt (FMS).
• Thứ tư, các cải thiện trong giao thông, đặc biệt trong công nghệ máy
bay sẽ làm cho các trung tâm sản xuất và thị trường gần hơn xét về
khía cạnh thời gian và chi phí.
• Thứ năm, các tiến bộ nhanh chóng của khoa học và cuộc sống rất có
thể có khả năng thay đổi động thái của dân số và tăng cường năng lực
của con người đối với mọi lứa tuổi.
• Thứ sáu, các phát triển của công nghệ sinh học có thể mở ra một con
đường mới cho các tiến bộ chính trong sản xuất lương thực và đối với
các cải tiến trong các lính vực đa dạng như qui trình công nghệ công
nghiệp, quản lí chất thải, công nghệ về bộ nhớ và thậm chí cả các đặc
điểm của con người và động vật.
5 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×