Tải bản đầy đủ

Đề đáp án ,ma trận KT Hình 7


Tiết 16 - BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Họ và tên :…………………………………. Lớp :……
Môn lớp : HÌNH HỌC 7
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm )
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
Câu 1 : Hai góc đối đỉnh thì :
A . Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cùng bằng 90
0

Câu 2 :Cho hai góc đối đỉnh xÔy và x’Ôy’ , biết rằng x’Ôy’ = 60
0
thì :
A . xÔy = 60
0
B . xÔy’ = 120
0

C. Cả hai ý A và B đều đúng D . Cả hai ý A và B đều sai
Câu 3 . Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cát nhau và trong các góc tạo thành có:
A . 4 góc vuông B . 1 góc vuông C . 2 góc vuông D . Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 4 . Cho 3 đường thẳng a , b , c .Biết a // b và a // c , suy ra :

A . b // c B . b cắt c C b

c D. b và c phân biệt
Câu 5 . Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a

c và b

c , suy ra
A . a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D . a

b
Câu 6 : Hai đường thẳng song song là :
A . hai đường thẳng không cắt nhau B. hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung
C. hai đường thẳng có hai điểm chung C. hai đường thẳng không trùng nhau
Câu 7 : Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ mấy đường thẳng.song song với đường thẳng
a :
A . Hai B . một C. Ba D . Vô số
Câu 8: : Cho hình vẽ , biết a // b , Â = 90
0
,

D
1
= 60
0
. Số đo các góc B và C là :
A.

B
= 90
0
,

D
= 130
0
A D a
B.

B
= 90
0
,

D
= 140
0
60
0 1

C.

B
= 90
0
,

D
= 100
0
B C
D.

B
= 90
0
,

D
= 120
0

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm )
Bài 1: (4.0 điểm) Cho hình vẽ: Biết a // b. A = 70
0
, C = 90
0
. m

a tại C . Tính số đo của gócB
1
; D
1
và A
1

m
Bài 2 : (2.0điểm) Vẽ hình ghi giả thiết kết luận cho định lý sau :
1 “ Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì trong các
góc tạo thành có 2 cặp góc so le trong bằng nhau”
BÀI LÀM TỰ LUẬN
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1
1
70
°
D
CB
A
b
a
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL
Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.Hai
góc đối đỉnh.Hai đường thẳng song song
1
0,5
2
1
3
1,5
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt nhau 1
0,5
1
0,5
2
1
Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ –
clit về hai đường thẳng song song
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
4
4
5,5
Khái niệm định lí .
Chứng minh định lí
1
2
1
2
Tổng 2
1
5
4
3
5
10
10
BIỂU ĐIỂM & HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Từ câu 1 đến câu 8 mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
C A A A C B B D
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài Đáp án Điểm
1
- Ghi đúng giả thiết – kết luận
GT: a // b. A = 70
0
, C = 90
0
, m

a
KL: B
1
= ?; D
1
= ? A
1 =
?
+ Tính: D
1
= ?
0
1
//
90
a b
b CD D
a CD

⇒ ⊥ ⇒ =+ Tính: B
1
= ?
a // b mà A và B
1
là cặp góc trong cùng phía nên: A + B
1
= 180
0


B
1
= 110
0

Vì B
1 =
A
1
( so le trong ) nên A
1
= 110
0

1 đ
2 đ
2
- Ghi đúng giả thiết – kết luận A
GT: a//b ; c cắt a và b tại A và B a 1 2
KL: A
1 =
B
1
; A
2 =
B2 2 1
Vẽ hình đúng b B
c


* Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×