Tải bản đầy đủ

MỤC LỤC Hiệp định về chống bán phá giá của wto và một số giải pháp chống bán phá giá của việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.doc

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu------------------------------------------------------------------------------1
Chương 1. Khái quát chung về bán phá giá và thực trạng bán phá giá trên
thế giới-----------------------------------------------------------------------------------3
1.1. Khái quát chung về bán phá giá--------------------------------------------------3
1.1.1. Khái niệm về bán phá giá--------------------------------------------------------3
1.1.2. Mục tiêu và điều kiện thực hiện việc bán phá giá----------------------------3
1.1.2.1. Mục tiêu và nguyên nhân--------------------------------------------------4
1.1.2.2. Điều kiện thực hiện--------------------------------------------------------9
1.1.3. Xác định một số loại hình bán phá giá-----------------------------------------10
1.1.3.1. Bán phá giá độc quyền ----------------------------------------------------10
1.1.3.2. Bán phá giá phi độc quyền------------------------------------------------11
1.2. Thực trạng bán phá giá trên thế giới thời gian qua---------------------------15
1.2.1. Tổng quan--------------------------------------------------------------------------15
1.2.2. Thực trạng bán phá giá ở các nước phát triển --------------------------------20
1.2.3. Thực trạng bán phá giá ở các nước đang phát triển -------------------------23
Chương 2. Hiệp định về chống bán phá giá của WTO -------------------------28
2.1. Khái quát chung về Hiệp định chống bán phá giá của WTO----------------28
2.1.1. Sự ra đời ---------------------------------------------------------------------------28
2.1.2. Uỷ ban chống bán phá giá của WTO ------------------------------------------30

2.1.3. Xác định việc bán phá giá -------------------------------------------------------30
2.1.3.1. Nguyên tắc xác định việc bán phá giá ----------------------------------31
2.1.3.2. Tính biên độ phá giá -------------------------------------------------------31
2.1.3.3. Xác định thiệt hại do bán phá giá ---------------------------------------33
2.1.4. Các biện pháp chống bán phá giá ----------------------------------------------34
1
2.1.4.1. Tiêu chí áp dụng------------------------------------------------------------34
2.1.4.2. Các biện pháp chống bán phá giá ---------------------------------------35
2.2. Trình tự và thủ tục chống bán phá giá ------------------------------------------37
2.2.1. Giai đoạn từ khi nhận được đơn khiếu nại đến khi bắt đầu điều tra-------37
2.2.1.1.Giai đoạn chuẩn bị trước khi bắt đầu điều tra---------------------------37
2.2.1.2.Giai đoạn bắt đầu sự điều tra----------------------------------------------39
2.2.2. Giai đoạn tiến hành điều tra chống bán phá giá ------------------------------42
2.2.2.1. Hệ thống thủ tục------------------------------------------------------------42
2.2.2.2. Các quyền bảo vệ của nước nhập khẩu sản phẩm bị bán phá giá---44
2.2.2.3. Các diễn đàn cho phép nhà xuất khẩu tự bảo vệ quyền lợi của mình
------------------------------------------------------------------------------------------45
2.2.3. Giai đoạn kết thúc điều tra-------------------------------------------------------46
2.2.3.1. Áp dụng thuế và thu thuế chống bán phá giá---------------------------47
2.2.3.2. Truy thu thuế và hoàn thuế -----------------------------------------------48
2.2.3.3. Rà soát-----------------------------------------------------------------------49
2.3. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của một số nước thành viên
WTO ----------------------------------------------------------------------------------------50
2.3.1. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ---------------------50
2.3.1.1. Văn bản pháp quy về chống bán phá giá của Hoa Kỳ----------------50
2.3.1.2. Điều tra để áp dụng thuế chống bán phá giá ---------------------------50
2.3.1.3. Nguyên tắc xác định Giá trị thông thường và Giá xuất khẩu--------53
2.3.1.4. Xác định thuế chống bán phá giá----------------------------------------53
2.3.1.5. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ--------------54
2.3.2. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của của các nước EU là thành
viên WTO --------------------------------------------------------------------------55
2.3.2.1. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá của các nước EU là
thành viên WTO -------------------------------------------------------------------55
2
2.3.2.2. Cơ quan điều tra và thủ tục điều tra------------------------------------56
2.3.2.3. Xác định phá giá và thiệt hại -------------------------------------------59
2.3.2.4. Cách tính thuế và truy thu thuế -----------------------------------------63
2.3.3. Thực trạng chống bán phá giá của Trung Quốc------------------------------66
2.3.3.1. Tình hình chung ------------------------------------------------------------66
2.3.3.2. Văn bản pháp quy về chống bán phá giá của Trung Quốc ----------67
2.3.3.3. Xác định Giá trị thông thường và Giá xuất khẩu ---------------------68
2.3.3.4. Xác định thuế chống bán phá giá ----------------------------------------69
Chương 3. Một số giải pháp chống bán phá giá của Việt Nam trong tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế-------------------------------------------------------74
3.1. Sự cần thiết phải tiến hành chống bán phá giá ở Việt Nam-----------------74
3.1.1. Những yêu cầu đặt ra của quá trình tự do hoá thương mại toàn cầu-------74
3.1.2. Những cam kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam- -75
3.1.2.1. Cam kết trong ASEAN----------------------------------------------------76
3.1.2.2. Cam kết trong APEC-------------------------------------------------------77
3.1.2.3. Cam kết với IMF / World Bank------------------------------------------77
3.1.2.4. Đàm phán gia nhập WTO-------------------------------------------------78
3.2. Thực trạng chống bán phá giá ở Việt Nam trong thời gian qua-------------79
3.2.1. Tình hình chung-------------------------------------------------------------------79
3.2.2. Các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam có thể bị bán phá giá trong những
năm gần đây------------------------------------------------------------------------81
3.2.3. Khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam---------------------82
3.2.3.1. Các qui định hiện tại của Việt Nam liên quan đến thuế chống bán
phá giá----------------------------------------------------------------------------------82
3.2.3.2. Tác động bảo hộ của việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với
sản xuất trong nước------------------------------------------------------------------83
3
3.2.3.3. Dự kiến tình hình phát triển kinh tế Việt Nam khi áp dụng thuế
chống bán phá giá--------------------------------------------------------------------84
3.3. Một số giải pháp chống bán phá giá của Việt Nam trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế----------------------------------------------------------------------86
3.3.1. Xây dựng văn bản pháp quy về chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào
Việt Nam---------------------------------------------------------------------------86
3.3.2. Phát huy vai trò của Hiệp hội ngành hàng trong các cuộc điều tra chống
bán phá giá-------------------------------------------------------------------------89
3.3.3. Thành lập cơ quan chuyên trách của Nhà nước về chống bán phá giá----92
3.3.4. Xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi trong công tác chống bán
phá giá để tư vấn cho các doanh nghiệp và hỗ trợ chính phủ khi cần thiết
---------------------------------------------------------------------------------------94
3.3.5. Đầu tư trang thiết bị, máy móc và các phương tiện kĩ thuật khác phục vụ
cho công tác điều tra chống bán phá giá---------------------------------------96
3.3.6. Tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn buôn lậu,
chống gian lận thương mại-------------------------------------------------------97
3.3.7. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm áp dụng thành
công các biện pháp chống bán phá giá---------------------------------------100
Kết luận--------------------------------------------------------------------------------103
Tài liệu tham khảo-------------------------------------------------------------------104
4
Danh mục bảng biểu
Bảng
Bảng 1: Phương hướng sử dụng các khoản tài trợ cho công nghiệp-------trang 7
Bảng 2: Các cuộc điều tra chống bán phá giá theo mặt hàng giai đoạn 1995-2002
---------------------------------------------------------------------------------------trang 18
Bảng 3:Các cuộc điều tra chống bán phá giá do các nước phát triển tiến hành giai
đoạn 1995-2002-------------------------------------------------------------------trang 20
Bảng 4: Các cuộc điều tra bị các nước phát triển áp dụng thuế chống bán phá giá
giai đoạn 1995-2002--------------------------------------------------------------trang 20
Bảng 5: Các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các nước phát triển giai
đoạn 1995-2002-------------------------------------------------------------------trang 21
Bảng 6: Các cuộc điều tra mà các nước phát triển bị áp dụng thuế chống bán phá
giá giai đoạn 1995-2002----------------------------------------------------------trang 22
Bảng 7: Các cuộc điều tra chống bán phá giá do các nước đang phát triển tiến
hành giai đoạn 1995-2002-------------------------------------------------------trang 24
Bảng 8: 10 nước đang phát triển đi đầu trong áp dụng thuế chống bán phá giá
giai đoạn 1995-2002--------------------------------------------------------------trang 25
Bảng 9:10 nước đang phát triển hàng đầu bị áp dụng thuế chống bán phá giá và
Việt Nam giai đoạn 1995-2002-------------------------------------------------trang26
Bảng 10: Các cuộc điều tra phá giá và trợ cấp trong các ngành sản xuất của EU
giai đoạn 1996-2000--------------------------------------------------------------trang 55
Bảng 11: Thống kê các vụ kiện bán phá giá đối với Việt Nam------------trang 80
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×