Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và đảm bảo tiến độ kiểm toán Chất.pdf

Một số giải pháp nâng cao chất
lượng kiểm toán và đảm bảo tiến độ
kiểm toán

Chất lượng kiểm toán là một chỉ tiêu phức tạp, khó định lượng và
thiếu tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, bởi hoạt động kiểm toán là
hoạt động đa dạng, phức tạp và mang tính chất đặc thù riêng
trong từng cuộc kiểm toán. Do vậy, những tiêu chuẩn đưa ra để
đánh giá chất lượng kiểm toán chỉ là những quy định chung mang
tính chất khái quát và định hướng.
Theo quan điểm đó, thì chất lượng kiểm toán là mức độ đạt được
các tiêu chuẩn chung đã đề ra. Đối với một cuộc kiểm toán cụ thể
được coi là có chất lượng khi được thực hiện trên cơ sở đảm bảo
tốt các tiêu chuẩn cơ bản sau:
- Kế hoạch kiểm toán đầy đủ, phù hợp, xác định rõ mục tiêu kiểm
toán, nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán, mức trọng yếu, rủi
ro kiểm toán và các phương pháp kiểm toán thích hợp. Kế hoạch
kiểm toán được phổ biến thống nhất đến từng thành viên đoàn
kiểm toán và được triển khai cụ thể và chi tiết ở từng tổ kiểm
toán;
- Các thành viên đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tuân thủ kế

hoạch kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán và
các quy chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, các quy định nghiệp vụ
khác và pháp luật có liên quan;
- Các kiểm toán viên thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm
toán thích hợp để làm cơ sở cho viecẹ hình thành các ý kiến và
kết luận kiểm toán;
- Báo cáo kiểm toán phù hợp với chuẩn mực và các quy định về
báo cáo kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành; phản ánh
đầy đủ tình hình, kết quả kiểm toán và kết quả kiểm toán thỏa
mãn các mục tieu kiểm toán đã đề ra; nhứng vấn đề sai sót, gian
lận, tồn tại của đơn vị được kiểm toán trình bày trong báo cáo đã
được xem xét, giải quyết thỏa đáng; các ý kiến nhận xét, đánh
giá, kết luận kiểm toán được căn cứ vào những bằng chứng kiểm
toán đầy đủ, xác thực và tin cậy, phù hợp với pháp luật hiện
hành;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kiểm toán.
Các tiêu chuẩn cơ bản trên đây là căn cứ chung để đánh giá chất
lượng cuộc kiểm toán, tuy nhiên để đánh giá một cách sâu sát
chất lượng kiểm toán thì cần phải dựa trên hệ thống các chỉ tiêu
chi tiết và cụ thể.
Chất lượng và tiến độ kiểm toán, thuận lợi và khó khăn.
Thuận lợi
Sau hơn 10 năm hoạt động, KTNN đã xây dựng được hàng loạt
những văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và văn bản
pháp quy, đặc biệt là Luật KTNN, nhờ đó mà hoạt động kiểm toán
của KTNN dần đi vào nền nếp và mang tính chuyên nghiệp.
Khó khăn và thách thức
Sau hai năm KTNN hoạt động theo Luật KTNN, bên cạnh những
thuận lợi cũng nảy sinh không ít khó khăn. Trong quá trình hoạt
động, kiểm toán đã đặt ra những khó khăn cho KTNN trong việc
đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán.
Về kế hoạch kiểm toán: một cuộc kiểm toán có thành công hay
không, việc thực hiện kiểm toán có thuận lợi hay không phụ thuộc
rất nhiều vào công tác lập kế hoạch kiểm toán. Kế hoạch kiểm
toán là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng cuộc kiểm
toán, việc xác định đầy đủ, sát thực nội dung, mục tiêu kiểm toán
cũng như cách thức thực hiện cuộc kiểm toán sẽ tạo điều kiện
thuận lợi để đạt được mục tiêu cuộc kiểm toán. Để xây dựng
được một kế hoạch kiểm toán có chất lượng thì thong tin thu thập
về đơn vị được kiểm toán phải đầy đủ, toàn diện và chính xác.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×