Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện.DOC


MỤC LỤC
1. Tên lớp nghiệp vụ/quy trình: ................................................................................................ 33
2. Bộ phận thực hiện lớp nghiệp vụ: ....................................................................................... 33
1. Những nhân viên đã từng làm cho Ernst & Young đã chuyển sang ngân hàng XYZ làm
trong vòng năm 5năm lại đây có giữ những vị trí quan trọng về quản lý, kế toán và lập báo
cáo tài chính không? (như: Thành viên ban quản trị, Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám
đốc tài chính, Kế toán trưởng, Nhân viên ban Kiểm soát, ban Tài chính, thành viên của bộ
phận Kiểm toán nội bộ, người Cố vấn…)? .............................................................................. 42
1.Ban quản trị có phong cách sống và làm việc không tốt. ....................................... 43
1. Có những thay đổi đáng kể nào về người ký thư giới thiệu của ngân hàng hay
không? ......................................................................................................................... 88
2.Chứng khoán của ngân hàng có được mua bán công khai không? Hay nói cách
khác, ngân hàng có giải trình công khai các chứng khoán ngân hàng nắm giữ hay
không? (như chứng khoán của các đơn vị chính quyền, các tổ chức tài chính, các
công ty bảo hiểm, các tổ chức công cộng và các tổ chức từ thiện) ............................ 88
3.Những nhân viên đã từng làm cho Ernst & Young đã chuyển sang ngân hàng XYZ
làm trong vòng năm 5năm lại đây có giữ những vị trí quan trọng về quản lý, kế toán
và lập báo cáo tài chính không? (như: Thành viên ban quản trị, Chủ tịch, Giám đốc
điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Nhân viên ban Kiểm soát, ban Tài
chính, thành viên của bộ phận Kiểm toán nội bộ, người Cố vấn…)? ........................ 88

4.Có những thay đổi đáng kể nào từ lần gần nhất thực hiện đánh giá tiếp tục chấp
nhận khách hàng về hoạt động kinh doanh (như: khách hàng, sản phẩm, vận chuyển
hàng hóa, đơn đặt hàng…), về môi trường kinh tế và ngành nghề, lĩnh vực hoạt
động, những yêu cầu luật pháp và các nguyên tắc trong những hoạt động của Ngân
hàng? .......................................................................................................................... 88
5.Những yếu tố rủi ro sau đây có được đề cập không? .............................................. 88
Mục tiêu và chiến lược...............................................................................................112
BẢNG TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY ABC .................................................................. 130
Những miêu tả sơ lược về Công ty ABC .................................................................. 130
Tìm hiểu sự ảnh hưởng từ những kỳ vọng của những người quản lý tới hoạt động
quản lý của họ ............................................................................................................ 132
Tìm hiểu cách thức những người quản lý của công ty có thể kiểm soát và đánh giá
hoạt động tài chính của công ty. ................................................................................ 132
1

LỜI MỞ ĐẦU
Hàng năm, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề
đều tiến hành lập báo cáo tài chính, thông qua đó các nhà quản lý có thể có được cái
nhìn tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 năm. Cùng
với thời gian và sự phát triển của nền kinh tế, những đối tượng cần sử dụng các báo
cáo tài chính của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là các nhà quản lý mà đã mở
rộng ra thành các cơ quan chức năng ,những nhà đầu tư và cả những nhà hoạch định
chiến lược…Mỗi đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có những mục tiêu khác nhau
nhưng họ đều có một điểm chung là sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
như là một cơ sở đáng tin cậy để đưa ra các quyết định cho mình, do đó các số liệu
được trình bày trên báo cáo tài chính phải đảm bảo được tính chính xác và đầy đủ.
Để đạt được những yêu cầu này thì các báo cáo tài chính cần phải được soát xét về
tính trung thực, hợp lý bởi những người có kinh nghiệm chuyên môn và hoàn toàn
độc lập, đó chính là những kiểm toán viên. Mục đích chung nhất của việc tiến hành
kiểm toán các Báo cáo tài chính là nhằm thỏa mãn một số mục tiêu sau:
• Đảm bảo rằng các số liệu được trình bày trên các Báo cáo tài chính là chính
xác, hợp lý, tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các Chuẩn
mực Kế toán Quốc tế.
• Phát hiện và sửa chữa, điều chỉnh kịp thời những sai sót, gian lận phát sinh
trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
• Cung cấp cho các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng những thông tin xác
đáng về tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị được cổ phần
hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên do yêu cầu thực tế của việc huy động vốn và một số quyết định của
Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành nghề đặc biệt như
ngành ngân hàng, chứng khoán…mà một số doanh nghiệp đã phát hành cả báo cáo
tài chính giữa niên độ kế toán bên cạnh các Báo cáo tài chính cuối niên độ thông
thường, bởi vậy nhu cầu kiểm toán các Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngày
2
2

càng tăng. Hơn thế nữa hiện nay bên cạnh việc các công ty nước ngoài đầu tư vào
Việt Nam thì các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang bắt đầu những bước đi đầu
tiên ra thị trường thế giới, do đó các Báo cáo tài chính của những công ty này cần
phải được trình bày chuẩn và chính xác theo những Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, tức
là chất lượng của các kiểm toán đòi hỏi phải được nâng cao hơn cho phù hợp với
những chuẩn quốc tế.
Với mục tiêu hàng đầu là phát hiện và kịp thời chỉnh sửa những sai sót và gian
lận nảy sinh trên các Báo cáo tài chính hay cụ thể hơn là trong những hoạt động tài
chính của doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng cũng như mức độ tin cậy của các
Báo cáo tài chính, các kiểm toán viên cần phải nắm bắt, đánh giá và quản lý được
những rủi ro kiểm toán tồn tại trong mỗi cuộc kiểm toán bởi bản chất của kiểm toán
là việc quản lý rủi ro. Việc đánh giá và quản lý rủi ro là một phần rất quan trọng
mang tính sống còn cho mỗi cuộc kiểm toán được thể hiện trong mỗi giai đoạn kiểm
toán:
• Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: Quá trình đánh giá rủi ro kiểm
toán chủ yếu được thực hiện tập trung ở giai đoạn này nhằm giúp cho các
các kiểm toán viên có thể xác định được phạm vi, quy mô cuộc kiểm toán,
cũng như có thể xác định được các thủ tục kiểm toán cần thực hiện cho mỗi
phần hành.
• Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán: Việc đánh giá được các rủi ro kiểm
toán sẽ giúp cho các kiểm toán viên có thể tiết kiệm thời gian vì đã họ đã
xác định được những khoản mục, phần hành có mức độ rủi ro cao để tập
trung thực hiện các thủ tục kiểm toán được cho là cần thiết, tránh tình trạng
thực hiện các thủ tục kiểm toán không cần thiết đối với những khoản mục có
độ rủi ro thấp gây lãng phí thời gian cũng như chi phí thực hiện.
• Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán: Việc đánh giá rủi ro kiểm toán sẽ một
lần nữa giúp cho các kiểm toán viên có thể đưa ra những kết luận kiểm toán
phù hợp, những ý kiến hỗ trợ tư vấn trong Thư Quản lý cung cấp cho khách
hàng sau mỗi cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu vừa cung cấp cho khách hàng
3
3

những Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, vừa đảm bảo mức rủi ro có
thể chấp nhận được cho công ty kiểm toán.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một thành viên của hãng kiểm toán
nổi tiếng toàn cầu Ernst & Young, do đó toàn bộ quy trình kiểm toán nói chung và
quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán nói riêng áp dụng tại công ty đều lấy từ phương
pháp chuẩn được Ernst & Young toàn cấu thiết kế và thực hiện chung trên toàn cầu.
Trải qua một thời gian dài áp dụng, Ernst & Young đã có những điều chỉnh phù hợp
hơn với những các khách hàng, đồng thời ở từng nước mà cụ thể là ở Việt Nam các
chuyên gia tại đây với những kinh nghiệm làm việc của mình đã luôn thường xuyên
cập nhật những thay đổi, những cải tiến cho phương pháp đánh giá nhằm thích nghi
với môi trường kinh tế và khách hàng tại Việt Nam. Hiện nay, Ernst & Young Việt
Nam đang áp dụng một quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán xuyên suốt, cụ thể trong
từng giai đoạn của cuộc kiểm toán và thường chỉ có các kiểm toán viên cấp cao giàu
kinh nghiệm làm việc cũng như kinh nghiệm chuyên môn đảm nhận, chính vì vậy mà
kết quả đạt được có chất lượng khá cao.
Nhận biết được tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm
toán Báo cáo tài chính, đồng thời có điều kiện được thực tập tại công ty TNHH Ernst
& Young Việt Nam, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm
toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam thực hiện” để làm báo cáo chuyên đề thực tập.
Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán, em muốn thực hiện chuyên đề này
nhằm có được những kiến thức sâu rộng hơn về đánh giá rủi ro kiểm toán trong quá
trình kiểm toán báo cáo tài chính để củng cố nền tảng kiến thức cơ sở trước khi được
tiến hành thực hiện công việc thực tế. Hơn thế nữa, trong quá trình thu thập tài liệu
để hoàn thành báo cáo, em sẽ có được những hiểu biết thực tế về quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam thực hiện, đồng thời từ đó có thể rút ra cho bản thân những bài học quý giá
từ quy trình thực tế của công ty để giúp ích cho công việc sau này.
Báo cáo chuyên đề của em gồm 3 phần chính như sau:
4
4

 Phần 1: Tổng quan chung về công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Trong phần này sẽ giới thiệu những thông tin chung công ty như lịch sử
hình thành và phát triển, doanh thu tài chính, phương hướng phát triển, đặc
điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy trình kiểm toán, hồ
sơ kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty…
 Phần 2: Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo
tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
Phần này xin giới thiệu, so sánh và nhận xét quy trình thực hiện đánh giá rủi ro
kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ABC và Ngân hàng XYZ.
 Phần 3: Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm thu được từ việc tìm
hiểu quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài
chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
Phần này sẽ là những nhận xét về quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán của công
ty đối với các khách hàng và bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình tìm hiểu.
5
5

PHẦN 1
TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
ERNST & YOUNG VIỆT NAM
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN
ERNST & YOUNG
1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young toàn cầu ban đầu là sự kết hợp vào năm 1989 của 2 công ty là
Ernst & Ernst do một người Mỹ tên là A.C.Ernst (1881-1948) sáng lập và công ty
Arthur Young & Co. của một người Xcôtlen, Arthur Young (1863-1948). Đó cũng là
lý do mà tên công ty lại được đặt là Ernst & Young. Và công ty mới này đã nhanh
chóng khẳng định vị trí tiên phong của mình trong việc toàn cầu hóa một cách nhanh
chóng, với những công nghệ kinh doanh mới và việc thay đổi hoạt động kinh doanh
liên tục. Cho đến nay Ernst & Young toàn cầu đã có hơn 130.000 thành viên phát
triển rộng trên 140 quốc gia toàn thế giới.
Những thành tựu, giải thưởng Ernst & Young toàn cầu đã đạt được trong những
năm qua gồm có:
• Giải thưởng MAKE (Tháng 11/2007)
• Tốp 100 công ty tốt nhất theo bình chọn của tạp chí Working Mother
tại Mỹ (Tháng 9/2007)
• Giải thưởng "Sự lựa chọn của nhân viên" tại Thụy Điển (Tháng
3/2007)
• Tốp 20 Công ty được các nhân viên ưa chuộng nhất do Tạp chí
Sunday Times tại Anh bình chọn (Tháng 3/2007)
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một thành viên của Hãng Ernst &
Young toàn cầu. Ernst & Young Việt Nam đã được chấp nhận giấy phép đầu tư vào
năm 1992 và trở thành Công ty 100% vốn nước ngoài hợp pháp thuộc một hãng kế
toán và kiểm toán quốc tế được chấp nhận đầu tiên tại Việt Nam.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hiện nay có 8 Cổ đông và Giám đốc
cùng khoảng 280 nhân viên với 2 chi nhánh chính thức tại Hà Nội và Thành phố Hồ
6
6

Chí Minh.
Các trụ sở chính của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
• Trụ sở tại Hà Nội:
Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 15-Toà nhà Trung tâm thương mại Daeha
360 Đường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội
• Trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 8 - Tòa nhà Trung tâm văn phòng Saigon Riverside
2A - 4A Đường Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
1.2 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST &
YOUNG VIỆT NAM
1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: (Sơ đồ 1)

7
7
Partner
Phó Tổng giám đốc
Bộ phận hành chính Bộ phận nghiệp vụ
Bộ
phận
kế toán
Bộ
phận
Tin
học
Bộ
phận
văn
phòng
Bộ phận
Kiểm
toán
Bộ phận
tư vấn
thuế
Bộ phận
tư vấn
tài chính
kế toán
Bộ
phận
nhân
sự
Partner
Tổng giám đốc

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Tổng giám đốc: Là người quản lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả
mọi hoạt động cuả công ty tại Việt Nam, trực tiếp quản lý những công việc của văn
phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý gián tiếp những công việc của văn
phòng Hà Nội thông qua Phó Tổng giám đốc tại Hà Nội. Tổng giám đốc cũng chính
là người phụ trách việc xây dựng những kế hoạch, chiến lược phát triển ngắn và dài
hạn của công ty.
Phó Tổng giám đốc: Là người thay mặt Tổng giám đốc quản lý và chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng công ty tại Hà Nội. Phó Tổng giám đốc
có vai trò điều hành công việc tại văn phòng, đôn đốc việc thực hiện những kế hoạch
chiến lược kinh doanh mà Ban giám đốc đã đề ra, đồng thời thường xuyên báo cáo
tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ cho Tổng giám đốc.
Tiếp đến là hệ thống các phòng ban trực tiếp thực hiện các công việc, nhiệm vụ
chuyên môn được phân công, bao gồm hai bộ phận là Bộ phận Hành chính và Bộ
phận Nghiệp vụ.
Bộ phận Hành chính của công ty bao gồm bộ phận kế toán, bộ phận công
nghệ thông tin và bộ phận văn phòng. Trong đó:
• Bộ phận Kế toán: Thực hiện nhiệm vụ quản lý và theo dõi tình hình tài
chính kế toán, thực hiện quy trình hạch toán chi phí, doanh thu, thông báo
kịp thời cho ban giám đốc những vấn đề tài chính của công ty.
• Bộ phận công nghệ thông tin: Có chức năng cung cấp các thiết bị về phần
cứng, phần mềm để trợ giúp cho các nhân viên của công ty thực hiện công
việc.
Bộ phận văn phòng: Đây là bộ phận chuyên trách các công văn đến, công
văn đi, thực hiện lưu trữ và cung cấp các file tài liệu cho từng nhân viên khi được yêu
cầu, cung cấp cho các nhân viên của công ty văn phòng phẩm cần thiết cho công việc.
Tuy nhiên, trong Công ty Ernst & Young Việt Nam thì bộ phận quan trọng nhất,
mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty chính là Bộ phận nghiệp vụ gồm có:
8
8

• Phòng Kiểm toán: Hiện nay phòng này vẫn gồm có 4 nhóm kiểm toán chính
với số lượng kiểm toán viên đông đảo chuyên sâu vào nhiều lĩnh vực khác
nhau như sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, ngân hàng, các dự án…
• Phòng Tư vấn Kế toán Tài chính: Ernst & Young Việt Nam còn cung cấp
cho khách hàng dịch vụ Tư vấn về tài chính, quản trị doanh nghiệp, rủi ro
doanh nghiệp…
• Phòng Tư vấn thuế: Đây cũng là một bộ phận quan trọng của công ty với
sự am hiểu về những luật lệ và quy tắc thuế của Việt Nam và quốc tế
1.3 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty
• Các dịch vụ về tài chính
• Ngành kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm
• Những ngành khoa học nghiên cứu về sức khỏe và đời sống
• Ngành khoáng sản và phục vụ công cộng
• Những ngành xây dựng và bất động sản
• Các sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng
• Ngành công nghệ.
1.3.2 Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng hiện nay của công ty
1.3.2.1 Bảo hiểm và Tư vấn
Trong mảng dịch vụ này, Ernst & Young Việt Nam còn chia ra thành những
dịch vụ cụ thể và chi tiết hơn:
Kiểm toán
Những dịch vụ đảm bảo của Ernst & Young Việt Nam bao gồm Kiểm toán tuân
thủ, Soát xét các thông tin tài chính, Soát xét theo những thủ tục được chấp nhận,
Tổng hợp những thông tin tài chính được yêu cầu.
Rủi ro kinh doanh và Kiểm toán nội bộ
Công ty đã giúp cho khách hàng phát hiện ra những rủi ro của mình, đồng thời
gia tăng giá trị cho khách hàng bằng việc đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho
khách hàng giảm thiểu chi phí, đẩy mạnh quá trình cải tiến.
9
9

Kiểm toán lao động
Ernst & Young Việt Nam có thể thực hiện những cuộc kiểm toán về sự tuân
thủ giữa các công ty, tập đoàn với những vấn đề liên quan đến người lao động như
sức khỏe, độ an toàn và những tiêu chuẩn khác. Khách hàng sẽ được thông báo về
những vấn đề mà Ernst & Young phát hiện được trong suốt quá trình kiểm toán bởi
một báo cáo được trình bày dựa trên những gì đã thực hiện.
Rủi ro công nghệ và bảo mật
Ernst & Young Việt Nam đã phát triển dịch vụ này để giúp khách hàng duy trì
được sự điều khiển của mình thông qua một chuỗi những dịch vụ đặc biệt sẽ đánh
giá, kiểm tra và thúc đẩy sự điều khiển của khách hàng đối với hệ thống thông tin của
mình, bao gồm:
• Quản lý rủi ro công nghệ thông tin
• Kiểm toán toàn bộ phần mềm kế toán
• Soát xét an ninh điện tử
• Tổ kiểm toán nội bộ công nghệ thông tin
• Kế hoạch kinh doanh liên tục
1.3.2.2 Tư vấn nghiệp vụ
Lĩnh vực này của Ernst & Young bao gồm các dịch vụ chi tiết dưới đây:
Các dịch vụ Kế toán
Ernst & Young sẽ quản lý những điểm quan trọng về kế toán và báo cáo trong
doanh nghiệp, cho phép khách hàng tập trung vào những hoạt động trọng tâm và đưa
ra quyết định.
Mở rộng kinh doanh tại Việt Nam
Các nhân viên của Ernst & Young Việt Nam luôn gắn bó với khách hàng cũng
như các tổ chức Chính phủ nhằm đảm bảo việc thu được những quyết định phê chuẩn
linh hoạt nhất, tiết kiệm và kịp thời nhất.
Dịch vụ tư vấn quản lý
Bộ phận Tư vấn quản lý của công ty luôn cung cấp những giải pháp thiết thực
và hiệu quả nhất cho khách hàng, những người đang tìm cách thúc đẩy hoạt động
10
10

kinh doanh thông qua việc tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao tính hiệu năng.
Phần mềm công nghệ và kế toán
Các nhà tư vấn của Ernst & Young Việt Nam đều được đào tạo, có kinh nghiệm
và kiến thức đã mang lại cho khách hàng những kết quả như mong muốn. Họ đã cung
cấp cho khách hàng những phương pháp độc đáo đã được phê chuẩn, những kiến
thức thực tế và những hiểu biết sâu về từng ngành, lĩnh vực để từ đó đem lại những
giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp những dịch vụ thực hiện phần mềm kế
toán và kinh doanh cho các công ty như Scala, Accpac, MYOB và Peachtree.
1.3.2.3 Thuế
Các dịch vụ tư vấn thuế kinh doanh của Ernst & Young đều do các chuyên gia
trong những vấn đề tài chính, thuế, thuế GTGT, khuyến khích đầu tư, các hiệp ước
quốc tế, thuế cho người sống ở nước ngoài, giá chuyển giao...
Các chuyên gia thuế của Ernst & Young Việt Nam cung cấp cho khách hàng
những giải pháp có chất lượng cao giúp cho chức năng thuế của các tổ chức ngày
càng tiến bộ. Đồng thời, công ty cũng luôn mang đến cho khách hàng những kinh
nghiệm mang tính kỹ thuật thông qua mạng dịch vụ toàn cầu.
Tuân thủ thuế
Công ty luôn hỗ trợ cho các khách hàng bằng những hoạt động quản lý hàng
tháng và những yêu cầu tuân thủ thuế hàng năm. Công ty đã giúp cho các doanh
nghiệp đảm bảo rằng họ đã tuân thủ theo những thuê liên quan và những yêu cầu
mang tính nguyên tắc.
Tư vấn thuế
Các dịch vụ tư vấn thuế của Ernst & Young Việt Nam đã được thiết kế phù
hợp với những yêu cầu đặc trưng của khách hàng với những vấn đề phát sinh.
Kiểm tra tình trạng thuế (Tax Health Check)
11
11

Đây là một dịch vụ được Ernst & Young thiết kế để xác định những khoản công
nợ tiềm tàng và những khoản được giảm trừ dựa trên những luật thuế, quy tắc thuế
mới nhất và những chính sách giảm trừ thuế mới nhất của Chính phủ thông qua sự
giám sát toàn diện những thông tin sẵn có và được ghi lại. Công ty đã cung cấp cho
khách hàng những điểm mà khách hàng không tuân thủ theo đúng luật thuế và những
vấn đề lợi nhuận có liên quan.
Kiểm toán Thuế
Các chuyên gia thuế của công ty đã giúp cho các khách hàng trong mọi khía
cạnh của kiểm toán thuế như: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán thuế, Quản lý
trong suốt kỳ kiểm toán, Thương lượng, trao đổi với các cơ quan thuế, Kết thúc và
đưa ra kết luận kiểm toán.
Thuế được giữ lại
Dịch vụ này của Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp cho doanh nghiệp
những dự báo, những lời khuyên về những quy tắc, luật thuế mới có ảnh hưởng lớn
tới hoạt động kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam.
1.3.3 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst &
Young Việt Nam trong thời gian tới
Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, phương hướng hoạt động
của Công ty Ernst & Young Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ
chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng đưa ra các quyết
định quản lý, tài chính và kinh tế một cách chính xác và có hiệu quả. Dựa trên cơ sở
này, trong thời gian tới, công ty sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt hơn và kịp thời
hơn các vấn đề phát sinh mà ít có một tổ chức dịch vụ chuyên ngành nào có thể thực
hiện được để nhanh chóng trở thành công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, có sức
ảnh hưởng lớn.
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, điều đầu tiên Ernst & Young Việt Nam
nghĩ tới đó là yếu tố con người. Công ty sẽ không chỉ tập trung vào những nhân viên
đã đi làm, đã có kinh nghiệm mà còn tập trung vào cả những sinh viên chuyên ngành
còn đang ngồi trên ghế các giảng đường đại học bằng cách tổ chức các cuộc thi để
12
12

trao những học bổng. Đồng thời, công ty cũng đang trong quá trình xây dựng kế
hoạch mở rộng các dịch vụ cung cấp để đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm thúc
đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận. Đặc biệt công ty cũng có kế hoạch nhằm tiếp thị
công ty với các doanh nghiệp trong cả nước để thu hút thêm nhiều khách hàng sử
dụng dịch vụ của công ty.
1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
Ta có thể thấy rõ kết quả hoạt động kinh doanh của Ernst & Young Việt Nam
qua bảng xếp hạng các hãng kiểm toán có doanh thu lớn nhất thế giới năm 2006 dưới
đây theo thống kê của Công ty Baker Tilly International:
10 Hãng có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam
TT Tên Công ty Kiểm toán
Doanh
thu (triệu
VND)
Tốc độ tăng
doanh thu
(%)
1 Công ty TNHH Price Waterhouser Coopers VN (PWC) 172,528 72
2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 137,638 31
3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 133,586 44
4 Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO) 81,599 26
5 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 59,916 39
6 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 42,630 52
7 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) 21,828 15
8 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (G.T) 19,004 55
9 Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) 18,229 23
10 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) 15,100 19
13
13

1.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội (Sơ đồ 2)
Vì không phải là trự sở chính nên bộ máy kế toán tại văn phòng của Công ty tại
Hà Nội tương đối gọn nhẹ chỉ gồm 3 người trong đó có Kế toán các khoản phải trả,
Kế toán các khoản phải thu và Thủ quỹ. Cuối mỗi tháng, Kế toán tại văn phòng tại
Hà Nội sẽ tiến hành chuyển các dữ liệu kế toán về bộ phận Kế toán tại Trụ sở chính
để tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ
ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Hình thức ghi sổ mà Công ty đang áp dụng là Nhật ký chung. Là một công ty
kiểm toán nên bộ phận kế toán của công ty được đào tạo chuyên nghiệp và hoạt động
tương đối tốt. Hệ thống tài khoản mà công ty đang sử dụng được quy định chi tiết
theo quy định của Bộ tài chính, các tài khoản mở thêm theo yêu cầu hạch toán của
đơn vị đều được đăng kí với Bộ tài chính. Bộ phận kế toán của công ty hiện đang sử
dụng hệ thống kế toán máy với phần mềm kế toán ACCPA để phản ánh tình hình
hoạt động của công ty.
Chức năng của từng thành viên kế toán:
 Kế toán các khoản phải trả: Có trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổng hợp
các khoản phải trả của văn phòng công ty tại Hà Nội để báo cáo và chuyển số
liệu hàng tháng về bộ phận Kế toán tại trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí
14
14
Bộ
máy
kế
toán
Kế toán các khoản phải
trả
Kế toán các khoản phải
thu
Thủ quỹ

Minh.
 Kế toán các khoản phải thu: Phụ trách công việc theo dõi, tính toán và
tổng hợp các khoản phải thu hàng tháng cho văn phòng công ty, đồng thời tập
hợp và chuyển số liệu về trụ sở chính để tiến hành hạch toán tổng hợp.
 Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý số tiền mặt hiện có của Công ty , theo dõi các
khoản tiền gửi ngân hàng và hàng tháng thực hiện việc chuyển tiền lương vào
tài khoản của các nhân viên trong văn phòng công ty.
1.5 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM
TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM
1.5.1 Tổ chức bộ máy kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
1.5.1.1 Sơ đồ tổ chức các phòng ban thực hiện kiểm toán: (Sơ đồ 3)


15
15
Partner
Director Director
Manager Manager Manager Manager
Senior
Senior
Senior Senior Senior Senior Senior Senior
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff

Partner: Chủ phần hùn
Director: Giám đốc nghiệp vụ
Manager/Senior manager: Chủ nhiệm kiểm toán/ Kiểm toán viên cấp cao
Senior: Người giám sát
Staff: Trợ lý kiểm toán
1.5.1.2 Nhiệm vụ, trách nhiệm của từng nhân viên
Trong mảng kiểm toán, công ty lại có sự phân chia thành 2 lĩnh vực, đó là Kiểm
toán ngân hàng (Banking) và Kiểm toán sản xuất (Non-Bank). Ở mỗi lĩnh vực đều có
những Giám đốc riêng và những nhân viên khác nhau về chuyên môn.
Partner (Chủ phần hùn): Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp về một bộ
phận, thường xuyên theo sát tình hình và báo cáo đầy đủ những thông tin tổng thể về
bộ phận phụ trách với Phó Tổng giám đốc tại trụ sở của mình; là người xem xét và ký
vào các báo cáo kiểm toán cung cấp cho khách hàng.
Director(Giám đốc nghiệp vụ): Đây là những người trực tiếp quản lý các job
kiểm toán tùy theo lĩnh vực kiểm toán chuyên trách. Là người được trưởng nhóm của
các job báo cáo tình hình làm việc và trình dự thảo báo cáo để xem xét, đồng thời là
người chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phục vụ công việc, cũng như việc phê
chuẩn thời gian làm việc của các nhân viên trong job đó.
Manager/Senior manager (Chủ nhiệm kiểm toán/Kiểm toán viên cấp
cao): Đây là người thường được giao nhiệm vụ trưởng nhóm của các nhóm đi kiểm
toán. Nhân viên này có thể cùng với những người Chủ phần hùn và các Giám đốc
nghiệp vụ thực hiện việc lập kế hoạch và các chương trình kiểm toán để những nhân
viên cấp thấp hơn có thể thực hiện được cuộc kiểm toán.
Senior(Người giám sát): Trong nhiều trường hợp, những người giám sát vẫn
được cử làm trưởng nhóm của một nhóm kiểm toán, là người trực tiếp,điều hành,
phân công công việc cho các trợ lý kiểm toán và gần với các trợ lý nhất.
Staff (Trợ lý kiểm toán): Những nhân viên này chỉ được thực hiện các phần
16
16

hành theo sự phân công của trưởng nhóm (Manager hay Senior) và phải dựa hoàn
toàn vào các bước trong chương trình kiểm toán đã được phê chuẩn và bất kỳ hiện
tượng hay sự cố nào bất thường xảy ra, họ đều phải nhanh chóng thông báo cho
trưởng nhóm biết để có thể tìm mọi cách giải quyết vấn đề.
1.5.2 Quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Việt Nam có những phương pháp kiểm toán riêng tuân theo
những phương pháp chung đã được phê chuẩn của Ernst & Young toàn cầu, được gọi
là GAM (EY Global audit methodology). Theo phương pháp này thì mỗi cuộc kiểm
toán mà Ernst & Young Việt Nam thực hiện sẽ bao gồm 4 bước chính là Lập kế
hoạch và xác định rủi ro, Đánh giá rủi ro và chiến lược, Thực hiện kiểm toán,
Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo. Trong mỗi bước sẽ bao gồm nhiều công việc
khác nhau có liên quan đến từng nhân viên khác nhau được trình bày cụ thể ngay
dưới đây:
1.5.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán và xác dịnh rủi ro
Đây là bước đầu tiên cần phải được thực hiện tạo cơ sở cho cuộc kiểm toán
bao gồm các công việc chi tiết để lập kế hoạch cho mỗi cuộc kiểm toán và xác định
mức độ rủi ro tùy thuộc vào đặc điểm của từng khách hàng.
Hiểu những yêu cầu về dịch vụ, ước lượng phạm vi kiểm toán và thành
lập nhóm kiểm toán
Đầu tiên, công ty sẽ tổ chức những cuộc gặp mặt với khách hàng để có những
thông tin ban đầu về những kỳ vọng cũng như những yêu cầu về dịch vụ của khách
hàng, đây là những thông tin cần thiết để công ty ước lượng phạm vi của dịch vụ
cung cấp.
Sau khi đã có những hiểu biết về khách hàng, công ty sẽ đưa ra quyết định về
cơ cấu, số lượng nhân viên của nhóm kiểm toán để nhanh chóng giải quyết được
những vấn đề đặt ra. Trong giai đoạn đầu của quy trình kiểm toán, công ty cũng thực
hiện những thủ tục ban đầu để ước lượng sự tuân thủ với những yêu cầu mang tính
đạo đức, bao gồm cả tính độc lập.
Xem xét sự chấp nhận khách hàng/Những kết quả tồn tại
17
17

Trong công việc này, công ty sẽ xem xét, ước lượng những thủ tục đáng kể có
liên quan đến sự chấp nhận hay duy trì với khách hàng được thực hiện và đưa ra kết
luận làm cơ sở đáng kể cho sự hiểu biết hiện tại về khách hàng và từng ngành nghề.
Công ty cũng xem xét bất kỳ khoản mục nào đáng chú ý có dấu hiệu của những rủi ro
kinh doanh trong suốt quá trình chấp nhận hay duy trì quan hệ với khách hàng, cũng
như ước lượng những nguồn lực cần thiết cho kiểm toán.
Có những hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng
Tập hợp những hiểu biết về hoạt động kinh doanh và môi trường của khách thể
một cách liên tục, năng động với những thông tin tài chính được cập nhật thường
xuyên thông qua kiểm toán. Những hiểu biết này sẽ hỗ trợ cho công ty trong việc
phân loại các tài khoản và nghiệp vụ quan trọng. Đồng thời công ty cũng sẽ xác định
và đánh giá những rủi ro từ những sai sót trọng yếu, từ đó ước lượng được rủi ro nào
là quan trọng và thực hiện những phân tích tổng quan về thông tin tài chính và phi tài
chính của khách hàng được bổ sung theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh và quản
lý tài chính.
Hiểu biết về môi trường công nghệ thông tin và những vấn đề liên quan
đến IT của khách hàng
Những kiến thức công nghệ thông tin sẽ phát triển những hiểu biết về môi
trường công nghệ thông tin và hỗ trợ những hiểu biết ban đầu về những rủi ro kinh
doanh và rủi ro tài chính có liên quan đến IT.
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể
Các kiểm toán viên sẽ tìm hiểu và có những hiểu biết về kiểm soát nội bộ. Từ
những hiểu biết trên, các kiểm toán viên sẽ tiến hành đánh giá tính hiệu quả của kiểm
soát nội bộ của khách thể. Việc đánh giá này sẽ được dựa trên việc xem xét những
vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ. Nhiều thủ tục xem xét này lại tương tự với
những hoạt động xem xét trong việc xác định những rủi ro của những gian lận trọng
yếu.
Bàn luận trong nhóm kiểm toán
Trong kế hoạch kế toán, các thành viên của nhóm kiểm toán gồm cả chủ nhiệm
18
18

của nhóm sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về những vấn đề nhạy cảm của khách thể
kiểm toán về những sai sót và gian lận trọng yếu.
Xác định rủi ro gian lận và ước lượng trách nhiệm
Ernst & Young Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
nhằm thu thập sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có những sai sót
và gian lận trọng yếu. Khi xác định những rủi ro từ gian lận, công ty sẽ xem xét
những thông tin lấy từ sự hiểu biết về khách hàng, sự đánh giá kiểm soát nội bộ và
cuộc thảo luận trong nhóm kiểm toán.
Ước lượng Mức độ rủi ro kế hoạch (PM), Mức độ sai sót có thể chấp
nhận(TE) và Tóm tắt những sai lệch kiểm toán (SAD)
Khi phát triển kế hoạch kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam đã phân chia mức
độ trọng yếu ra làm 2 cấp độ. Ở cấp độ tổng thể, mức độ trọng yếu được xác định
ảnh hưởng đến toàn bộ báo cáo tài chính là Mức độ rủi ro kế hoạch (PM), còn đối với
cấp độ từng tài khoản thì sử dụng Mức độ sai sót có thể chấp nhận (TE).
Xác định những tài khoản trọng yếu và những cơ sở dẫn liệu liên quan
Việc lập kế hoạch cho 1 cuộc kiểm toán đảm bảo cả tính hiệu quả và hiệu năng đã
yêu cầu các kiểm toán viên phải có những đánh giá về những sai sót trọng yếu có thể
xuất hiện trong những chủ thể thông tin để kiểm toán. Yêu cầu này đã khiến cho Ernst &
Young Việt Nam cần phải xác định những những tài khoản quan trọng.
1.5.2.2 Đánh giá chiến lược và rủi ro
Kế hoạch nhóm kiểm toán
Phần việc này phải được thực hiện trong 1 khoảng thời gian nhưng cần phải
được cập nhật liên tục cùng với những hoạt động kiểm toán khác, đặc biệt là việc
đánh giá rủi ro.
Xác định những lớp nghiệp vụ trọng yếu
Ernst & Young Việt Nam luôn xác định những lớp nghiệp vụ và những quy
trình trọng yếu có ảnh hưởng tới những tài khoản trọng yếu được xác định, những cơ
sở dẫn liệu có liên quan và cả các nguồn thông tin được chuẩn bị.
Tìm hiểu các dòng nghiệp vụ, những yếu tố dễ xảy ra sai sót (WCGW)
và kiểm soát
19
19

• Thu được những hiểu biết về các dòng nghiệp vụ phân loại trọng yếu, các
nguồn và sự chuẩn bị thông tin.
• Xác định WCGW, tức là xác định những khoản mục, những nghiệp vụ dễ có
khả năng sai sót.
• Phát triển một chiến lược trong việc đánh giá các dòng nghiệp vụ phân loại
trọng yếu, các nguồn và sự chuẩn bị thông tin.
• Xác định và hiểu rõ về sự kiểm soát của khách hàng để từ đó có thể định
hướng được chỗ nào là chỗ dễ xảy ra sai sót do kiểm soát kém.
Thực hiện Kiểm tra xuyên suốt (Walkthroungs)
Ernst & Young Việt Nam thực hiện công việc hàng năm để thêm hiểu về những
quy trình của khách hàng, đồng thời để xác nhận việc hệ thống kiểm soát của khách
hàng có tồn tại và hoạt động hiệu quả hay không?
Tìm hiểu và đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính (FSCP)
Trong bước này, các trợ lý kiểm toán sẽ thực hiện những thủ tục kiểm toán liên
quan đến việc ghi sổ các tài khoản của khách hàng vào các báo cáo tài chính và
những trình bày liên quan, đồng thời trình bày tổng quan một quy trình riêng biệt từ
những hoạt động kế toán.
Lựa chọn những kiểm soát để kiểm tra
Khi Ernst & Young Việt Nam quyết định rằng một chiến lược kiểm soát là đáng
kể, công ty sẽ xác định và tìm hiểu về những kiểm soát và có những đánh giá ban đầu
như là một phần của những thủ tục thực hiện kiểm tra xuyên suốt (Walkthroungs).
Tìm hiểu và đánh giá những kiểm soát tổng quát về công nghệ thông tin
Khi lập kế hoạch để làm việc dựa vào ứng dụng hay những kiểm soát thủ công
phụ thuộc vào công nghệ thông tin (như ở phần trên) hay những bằng chứng kiểm
toán điện tử, thì Ernst & Young Việt Nam sẽ xác định, tìm hiểu, kiểm tra và đánh giá
những kiểm soát tổng quan về công nghệ thông tin.
Tạo một tổ hợp về đánh giá rủi ro
Để thiết lập 1 tổ hợp những đánh giá rủi ro cho mỗi cơ sở dẫn liệu liên quan đến
các báo cáo tài chính thì Ernst & Young Việt Nam đầu tiên phải đánh giá rủi ro tiềm
20
20

tàng và rủi ro kiểm soát.
Thiết kế kiểm tra kiểm soát
Khi thiết kế các thủ tục kiểm tra kiểm soát, Ernst & Young sẽ xem xét những
hướng dẫn và sử dụng các phán xét chuyên nghiệp để ước lượng về bản chất, thời
gian và phạm vi của kiểm tra kiểm soát.
Thiết kế các kiểm tra về việc ghi sổ và các thủ tục kiểm tra tính gian
lận bắt buộc khác
Quản lý là vị trí dễ xảy ra gian lận, do đó các kiểm toán viên của công ty sẽ xem
xét những rủi ro trong việc quản lý của khách hàng.
Thiết kế các thủ tục kiểm toán cơ bản
Đây là những thủ tục được thiết kế để thu thập những bằng chứng về sự tổn tại,
đầy đủ và hiệu lực của dữ liệu, cũng như sự ước tính hợp lý và những thông tin được
tập hợp trên báo cáo tài chính.
Thiết kế các thủ tục kiểm toán tổng quát
Đây là những thủ tục được yêu cầu bởi các chuẩn mực chuyên nghiệp hay các
chính sách của Ernst & Young và được thực hiện trong mọi cuộc kiểm toán.
Chuẩn bị bản ghi nhớ chiến lược kiểm toán
Ernst & Young Việt Nam chuẩn bị bản ghi nhớ này để tóm tắt lại những kết
quả của các thủ tục kế hoạch và chiến lược kiểm toán. Nội dung của những bản ghi
nhớ này phụ thuộc vào sự quan trọng và bản chất của những thay đổi xuất hiện trong
cuộc kiểm toán năm trước.
1.5.2.3 Thực hiện kiểm toán
Bước đầu kiểm toán
Khi thực hiện những thủ tục vào những ngày kiểm toán ban đầu, Ernst &
Young Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét những kết quả thu được từ việc
đánh giá hệ thống kiểm soát, xem xét lại chiến lược kiểm toán…
Thực hiện các kiểm tra kiểm soát
Ernst & Young Việt Nam thực hiện các kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo rằng
những hoạt động kiểm soát mà các kiểm toán viên muốn dựa vào để làm việc được
21
21

thiết kế và hoạt động.
Thực hiện các thủ tục kiểm tra việc ghi sổ và những thủ tục phát hiện
gian lận bắt buộc
Ernst & Young Việt Nam luôn thực hiện các thủ tục để xác định những rủi ro
về quản lý trong các hoạt động kiểm soát.
Cập nhật kiểm tra kiểm soát
Đối với những kiểm soát mà đã được đánh giá về tính hiệu quả, công ty sẽ liên
tục cập nhật những đánh giá về các kiểm soát này từ ngày thực hiện kiểm toán tạm
thời cho đến hết năm.
Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
Đối với tất cả các cơ sở dẫn liệu có liên quan đến báo cáo tài chính, công ty đều
thực hiện các thủ nghiệm cơ bản chủ yếu mà ít chú ý tới những đánh giá rủi ro đã
được tổ hợp bởi những đánh giá này không ảnh hưởng đến bản chất của những thử
nghiệm cơ bản này mà chỉ ảnh hưởng đến thời gian và phạm vi thực hiện.
Thực hiện các thử nghiệm kiểm toán tổng quát
Trong công việc này, các kiểm toán viên phải thực hiện những thử nghiệm kiểm
toán tổng quan trên toàn bộ cuộc kiểm toán theo yêu cầu của các chuẩn mực nghề
nghiệp hay các quy định của hãng.
Đánh giá lại những xét đoán về rủi ro
Các kiểm toán viên luôn chú ý tới những đánh giá của mình về rủi ro tiềm tàng
và rủi ro kiểm soát mà rộng hơn là tổ hợp những đánh giá về rủi ro trong suốt cuộc
kiểm toán, bởi vậy các kiểm toán viên phải thật sự nhạy cảm với những thay đổi của
tình hình tài chính của khách hàng hay với những bằng chứng mà họ thu thập được
thông qua các thủ tục kiểm toán.
1.5.2.4 Kết luận và báo cáo kiểm toán
• Kiện toàn lại toàn bộ nhóm kiểm toán
• Chuẩn bị bản tóm tắt những chênh lệch trong kiểm toán
• Thực hiện những soát xét cuối cùng đối với báo cáo tài chính
• Chuẩn bị bản ghi nhớ đánh giá
22
22

• Hoàn tất việc soát xét lại và phê duyệt bản tóm tắt
• Chuẩn bị và liên hệ với khách hàng
• Hoàn tất hồ sơ kiểm toán
1.6 Hệ thống Hồ sơ Kiểm toán
Hồ sơ kiểm toán tại Ernst & Young VIệt Nam bao gồm Hồ sơ kiểm toán chung
và Hồ sơ kiểm toán năm:
• Hồ sơ kiểm toán chung
• Hồ sơ kiểm toán năm
Mỗi nhóm kiểm toán cần phải tự bảo quản các file tài liệu của nhóm mình, đặc
biệt tránh tình trạng lấy nhầm tài liệu của các nhóm khác nhau. Sau mỗi job kiểm
toán, các file hồ sơ sẽ được lưu tại văn phòng của công ty trong các tủ đựng tài liệu
để những người cần tài liệu có thể sử dụng một cách thuận tiện. Tuy nhiên, sau
khoảng thời gian 2 năm, toàn bộ những file hồ sơ này sẽ được đóng vào từng thùng
có mã số để dễ dàng quản lý và được chuyển tới kho Transpo trên Đường Phạm
Hùng. Công ty đã cử ra một người chuyên phụ trách về các file hồ sơ từ khi chúng
được hòan tất mang về văn phòng cho tới khi chúng được chuyển tới kho. Mỗi khi có
1 nhân viên cần xem 1 file hồ sơ nào đó thì có thể gặp người phụ trách quản lý hồ sơ
và từ đó sẽ được cung cấp.
1.7 Kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty
Tuân thủ theo những yêu cầu trong Chuẩn mực Kiểm toán số 220 " Kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán" ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Tài chính, Công ty TNHH Kiểm toán Ernst
& Young Việt Nam đang áp dụng phương thức kiểm soát chất lượng ngay từ đầu.
Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
Ngay từ giai đoạn tìm hiểu khách hàng để thực hiện kiểm toán, trước hết công
ty sẽ xem xét đến tính độc lập của mình trong cuộc kiểm toán, chú ý đến những yếu
tố dễ làm mất đi tính độc lập của các kiểm toán viên cũng như của công ty đối với
khách hàng. Trong trường hợp những yêu cầu về tính độc lập không được đảm bảo
thì công ty sẽ từ chối việc tiến hành kiểm toán cho khách hàng.
23
23

Kỹ năng và năng lực chuyên môn
Tất cả các nhân viên được tuyển chọn vào công ty đều phải trải qua những bài
thi sát hạch chuyên môn theo quy chế tuyển dụng của công ty nhằm giúp cho công ty
lựa chọn được những người có trình độ, kiến thức chuyên môn cao.
Trong quá trình làm việc tại công ty, kỹ năng làm việc cũng như năng lực
chuyên môn của các nhân viên không ngừng được nâng lên thông qua những khóa
đào tạo ngắn và dài hạn được tổ chức thường xuyên cho mỗi cấp độ nhân viên để có
thể hỗ trợ cho họ những kiến thức tốt nhất, thực tế nhất, phù hợp với những công việc
mà hiện tại họ được giao.
Giao việc
Từng phần hành, từng công việc cụ thể của một cuộc kiểm toán sẽ được chủ
nhiệm kiểm toán (manager/senior manager) hay người giám sát (senior) giao cho
từng nhân viên trong nhóm kiểm toán dựa trên năng lực và trình độ chuyên môn của
từng người.
Hướng dẫn và giám sát
Ngay từ khi bắt đầu công việc, các nhân viên của công ty đã tuân theo những
thủ tục được đề cập đến trong chương trình kiểm toán, các kế hoạch kiểm toán đã
được các kiểm toán viên cao cấp thiết lập. Trong quá trình làm việc, các kiểm toán
viên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ thường xuyên theo dõi kết quả làm việc của các
nhân viên cấp thấp hơn nhằm kịp thời phát hiện và chỉnh sửa những sai sót (nếu có)
để giúp cho cuộc kiểm toán đi đúng hướng và tuân thủ đúng với các chuẩn mực kiểm
toán và những quy định có liên quan.
Tham khảo ý kiến
Trong quá trình làm việc, khi nảy sinh bất kỳ vấn đề gì, các trợ lý kiểm toán
(staff1-2) tuyệt nhiên không được tự ý giải quyết mà bắt buộc phải thông báo ngay
cho người giám sát của mình (senior 1-2) để có phương án xử lý cho phù hợp. Nếu
vấn đề vượt quá quyền hạn và năng lực của người giám sát thì người đó có thể báo
cáo lên các cấp cao hơn như chủ nhiệm kiểm toán, kiểm toán viên cấp cao, giám đốc
nghiệp vụ, người chủ phần hùn (partner) hay thậm chí là các chuyên gia nước ngoài
24
24

để có cách xử lý thỏa đáng tránh rủi ro cho công ty.
Duy trì và chấp nhận khách hàng
Hiện tại, số lượng khách hàng hiện có cũng như khách hàng tiềm năng của
công ty là rất lớn. Tuy nhiên, hàng năm công ty đều phải tổ chức đánh giá lại về tính
độc lập và năng lực cung cấp dịch vụ của công ty với những khách hàng kiểm toán
hiện có và những khách hàng tiềm năng cũng như tính chính trực và thái độc hợp tác
của Ban quản lý của khách hàng. Đây là một công việc rất quan trong bởi yếu tố độc
lập là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong mọi cuộc kiểm toán. Nếu công ty phát
hiện thấy bất kỳ một yếu tố nào vi phạm tính độc lập của cuộc kiểm toán, hay sự
không minh bạch, bất hợp tác từ phía ban quản lý của khách hàng thì công ty sẽ xem
xét lại việc có ra quyết định kiểm toán cho khách hàng hay không nhằm đảm bảo uy
tín cho công ty.
Kiểm tra
Đối với mỗi phần hành, ngay sau khi kết thúc sẽ được chủ nhiệm của nhóm
kiểm toán trực tiếp soát xét lại, chỉnh sửa và sau đó sẽ được tiếp tục chuyển lên cho
giám đốc phụ trách của lĩnh vực mà đang được kiểm toán soát xét một lần nữa và ký
duyệt. Cuối cùng, đối với báo cáo kiểm toán và kết luận kiểm toán, ngoài các bước
như trên, báo cáo sẽ được chuyển lên cho các Partner hay Phó tổng giám đốc để rà
soát lại. Và chỉ có các Partner mới có quyền ký lên báo cáo kiểm toán để gửi cho
khách hàng.
Hàng năm, Hãng kiểm toán Ernst & Young toàn cầu luôn thành lập một ban
Kiểm soát chất lượng kiểm toán để đi kiểm tra ở tất cả các công ty thành viên của
Ernst& Young trên toàn thế giới nhằm có những chấn chỉnh kịp thời đảm bảo những
mục tiêu chất lượng đã đặt ra.
25
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×