Tải bản đầy đủ

Nên gắn kết giữa kế toán với kế toán cho vay trong một tổ chức tín dụng

Nên gắn kết giữa kế toán với kế toán cho
vay trong một tổ chức tín dụng

Từ khi nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới quản lý kinh tế từ cơ
chế kế hoạch sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, ngành
ngân hàng nước ta chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang
hệ thống ngân hàng hai cấp (ngân hàng nhà nước và các tổ chức
tín dụng). Tổ chức tín dụng (TCTD) là một DN kinh doanh tiền tệ
theo phương châm "đi vay để cho vay" còn ngân hàng nhà nước
(NHNN) Việt Nam là đơn vị xây dựng hệ thống tài khoản kế toán
(HTTKKT) các TCTD. Sau khi được Bộ Tài chính đồng ý,
HTTKKT các TCTD mới có tính pháp quy. Theo truyền thống,
HTTKKT các TCTD chia ra các nhóm TK kế toán như sau:
1/ Kế toán vốn tự có và coi như tự có
2/ Kế toán tài sản cố định và tài sản Có khác
3/ Kế toán vốn khả dụng và đầu tư
4/ Kế toán các TK phải trả, trong đó kế toán tiên gửi
5/ Kế toán cho vay
6/ Kế toán thanh toán- chia ra kế toán thanh toán trong nước và
kế toán thanh toán quốc tế
7/ Kế toán thu nghiệp vụ

8/ Kế toán chi nghiệp vụ
9/ Kế toán ngoại bảng
HTTKKT các tổ chức chia ra bốn cấp: TK kế toán cấp I; TK kế
toán cấp II, TK kế toán cấp III và TK kế toán cấp IV…NHNN Việt
Nam quản lý đến TK cấp III, TCTD tự định đoạt các TK cấp
IV…Cho nên, trên bảng cân đối TK của TCTD chỉ thể hiện TK kế
toán cấp III
Mở số kế toán chi nhánh TCTD mang tính truyền thống từ thời
bao cấp và khác với mở sổ kế toán DN khác. Hiện nay, các
TCTD chỉ mở sổ cái theo TKKT cấp I và mở sổ chi tiết theo TKKT
cấp IV. Cuối ngày làm việc, mỗi chi nhánh của TCTD lên bảng
cân đối TKKT cấp I để đối chiếu với tồn quỹ tiền mặt của thủ quỹ
và giám sát việc vào sổ theo TKKT cấp IV. Muốn có số liệu giao
dịch TKKT: cấp I, cấp II, và cấp III, chi nhánh TCTD phải tổng
cộng từ các khoản cấp dưới lên, gọi là bảng kết hợp TKKT từ cấp
IV, có doanh số và số dư hoạt động trong ngày. Dựa vào bảng
kết hợp TKKT, cộng từ TKKT cấp IV, thành TKKT cấp III; cộng từ
TKKT cấp III thành TKKT cấp II và cộng từ TKKT cấp II thành
TKKT cấp I để lên bảng cân đối TKKT cấp I cuối ngày hoặc
tháng. Sổ Cái mở theo TKKT cấp I, đóng vai trò kiểm soát đối với
hạch toán TKKT cấp III từ TKKT cấp IV…Phương pháp này,
ngành ngân hàng gọi là phương pháp cân đối theo sổ sách, thực
hiện ở miền Bắc từ năm 1961 và duy trì đến nay. Bảng cân đối
chứng từ hằng ngày theo hai vế: Nợ, Có chỉ mang tính đối chiếu
với bảng kết hợp TKKT và bảo quản chứng từ kế toán gốc.
Phạm vi bài viết này, chỉ đề cập đến gắn kết giữa kế toán tiền gửi
và kế toán cho vay trong một TCTD.
Hiện nay, kế toán tiền gửi bao gồm các TK: tiền gửi của khách
hàng, tiền gửi của chi nhánh TCTD khác trong và ngoài nước.
Chi nhánh TCTD cấp huyện còn có TK tiền gửi Kho bạc nhà
nước đồng cấp.
Từ khi có hệ thống ngân hàng hai cấp, NHNN Việt Nam đã thiết
kế HTTKKT các TCTD đến lần thứ ba, bằng Quyết định
479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN Việt
Nam.
Giá trị trên TKKT tiền gửi là tài sản Nợ của TCTD, vì mỗi TCTD
có quyền huy động tiền gửi gấp 20 lần vốn điều lệ của mình hoặc
tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh, sau khi quy đổi theo tỷ lệ rủi ro,
so với vốn tự có của một TCTD phải là 8%- đây là tỷ lệ an toàn
vốn theo thông lệ quốc tế.


HTTKKT các TCTD hiện hành gồm các TK tiền gửi: tiền gửi các
TCTD trong nước hoặc ngoài nước, bằng nội tệ hoặc ngoại tệ,
nhưng chỉ có hai TK cấp III: tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x