Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CAM ĐOAN.
Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết
quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Ngân hàng
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh
Sài Gòn - PGD Số 2, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam
đoan này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011
Sinh viên

Nguyễn Thị Tấn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×