Tải bản đầy đủ

To trinh xin kinh phi

Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc

Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010
Tờ trình xin kinh phí
Kính gửi : - Hiệu trởng trờng THCS Na Mèo
- Tổ tài vụ trờng THCS Na Mèo
Thực hiện công văn hớng dẫn số 102CVHD/ĐTN ngày 09/9/2010 của Hội đồng
đội Huyện Quan Sơn và công văn hớng dẫn số 01HD/ĐTN của BCH Đoàn xã Na Mèo
về tổ chức Đêm trung thu 2010.
Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi
ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton,
lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em
thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt,
Chỏu ngoan Bỏc H.
Chi đoàn Liên đội nhà trờng phối hợp tổ chức tết trung thu năm 2010 cho
các em học sinh tại mỗi khu trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên
đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội
nhà trờng kính mong đồng chí Hiệu trởng nhà trờng, Tổ tài vụ nhà trờng xem xét
hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trờng thực hiện tốt kế hoạch
đề ra. Tm/ chi đoàn liên đội

Bí th Chi đoàn
Hà Văn Phơng
Duyệt của hiệu tr ởng nhà tr ờng
Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc

Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010
Tờ trình xin kinh phí
Kính gửi : - BCH Công đoàn trờng THCS Na Mèo

Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi
ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton,
lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em
thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt,
Chỏu ngoan Bỏc H.
Chi đoàn Liên đội nhà trờng phối hợp tổ chức tết trung thu năm 2010 cho
các em học sinh tại mỗi khu trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên
đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội
nhà trờng kính mong các đồng chí trong BCH Công đoàn nhà trờng xem xét, cân
đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà tr-
ờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Tm/ chi đoàn liên đội
Bí th Chi đoàn
Hà Văn Phơng
Duyệt của BCH công đoàn
Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc

Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010
Tờ trình xin kinh phí
Kính gửi : - BCH Đoàn xã Na Mèo

Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi
ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton,
lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em
thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt,
Chỏu ngoan Bỏc H. Khng nh v trớ ca t chc i TNTP H Chớ Minh, gúp phn
trin khai thc hin cú hiu qu Ngh quyt Hi ngh ln th by Ban chp hnh
Trung ng on TNCS H Chớ Minh khoỏ IX v tng cng cỏc hot ng vui chi,
gii trớ cho thiu niờn, nhi ng.


Chi đoàn Liên đội trờng THCS Na Mèo phối hợp tổ chức cho các em học
sinh đón tết trung thu năm 2010 tại trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn
và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và
Liên đội nhà trờng kính mong các đồng chí trong BCH Đoàn xã Na Mèo xem xét,
cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội
nhà trờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tm/ chi đoàn liên đội
Bí th Chi đoàn
Hà Văn Phơng
Duyệt của BCH đoàn xã

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×