Tải bản đầy đủ

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trămBµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè sau thµnh sè thËp ph©n ( Dïng m¸y tÝnh)


= 0,6
= 0,16
= 0,4
= 0,05
127,84 + 824,46 =
76,68 x 27 =
314,18 – 279,3 =
308,85 : 12,5 =
952,3
207,036
34,88
24,708
3 2
5 5
4 1
25 20

Bµi 1: Dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ

Cách tính:
- Tìm thương của 26 và 44,
lấy 4 chữ số sau dấu phẩy.
- Nhân với 100 và viết kí hiệu
% vào bên phải thương tìm
được.
Muốn tìm tỉ số
phần trăm của
7 và 40 ta làm
thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-340
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tỉm tỉ số phần trăm của 7 và 40.
Lần lượt bấm các nút
7 4 0ữ =
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 0,175
On/ c

4
7
0
0
7
=
Ví dụ 1:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
7 : 40 = 0,175
Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

4 40 0,175

Cách tính:
56 x 34 : 100
Muốn tính
34% của 56 ta
làm thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-3 40
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tính 34% của 56.
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 19,04
On/ c

x5
3
0
5
4
Ví dụ 2:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04
Vậy: 34% của 56 là 19,04.
6
Lần lượt bấm các nút
6 3 4x %
5
%
56 56 3 34
19,04

Cách tính:
78 : 65 x 100
Muốn tìm
số đó ta làm
thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-3 40
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tìm một số biết 65% của nó
bằng 78.
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 19,04
On/ c


7
6
0
7
5
Ví dụ 3:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120
Vậy: Số cần tìm là 120.
8
Lần lượt bấm các nút
8 6 5ữ %
7
%
78 78 6 65 120

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×