Tải bản đầy đủ

Bai 10 - cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe sau chien tranh the gioi thu hai


1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 01 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 0


Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2


Cho đến nay loài
người đã trải qua
mấy cuộc cách
mạng trong lĩnh
vực khoa học - kỹ
thuật?

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2


Loài người đã trải qua 2 cuộc cách mạng
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Cách mạng công nghiệp
ở thế kỷ XVIII và XIX
(Cách mạng khoa học
kỹ thuật lần 1)
Cách mạng khoa học
kỹ thuật bắt đầu
từ những năm 40
của thế kỷ XX
(Cách mạng khoa học
kỹ thuật lần 2)

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2
1. Nguồn gốc và đặc điểm
Cuộc cách
mạng khoa
học kỹ thuật
ngày nay bắt
nguồn từ khi
nào?
Bắt nguồn từ những
năm 40 của
thế kỷ XX

Xuất phát từ nhu
cầu đòi hỏi
nào mà con
người cần
phát minh
khoa học kó
thuật?
1 0
1 0
1 0

Ngn gèc


Nguồn gốc

Xuất phát đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, nhằm đáp
ứng yêu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao
của con người.

Dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt dần,
con người phải tìm ra những vật liệu mới để thay thế.

Trong chiến tranh, các bên tham chiến đều muốn thắng trận,
tìm ra những vũ khí mới, những phương tiện thông tin liên lạc,
giao thông vận tải nhanh, hiện đại.

Những thành tựu về khoa học kỹ thuật từ nửa
đầu thế kỷ XX trở về trước cũng tạo ra những tiền đề
và thúc đẩy sự bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ
lần này.

Đặc điểm
- Đặc điểm lớn nhất là khoa học kỹ thuật trở thành lực
lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học và kỹ thuật có sự
liên kết chặt chẽ, mọi phát minh khoa học đều bắt
nguồn từ nghiên cứu khoa học.
Em hãy cho biết dặc
điểm của cuộc cách
mạng khoa học công
nghệ lần 2?

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2
Ngoài ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ còn có
những đặc điểm:

Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất
và thời gian đổi mới công nghệ ngày càng rút ngắn.

Tốc độ phát triển của cuộc cách mạng khoa học công
nghệ hiện nay nhanh chóng chưa từng thấy.

Làm cho khoa học phân hoá ngày càng nhỏ, hẹp; các môn
nhánh của khoa học tăng lên rất nhiều.

Hiệu quả kinh tế ngày càng cao của công tác nghiên cứu
khoa học. Đầu tư vào khoa học cho lãi cao so với đầu tư vào
các lĩnh vực khác.

Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ sau chiÕn tranh thÕ giíi 2
Cuéc c¸ch m¹ng
khoa häc - c«ng nghÖ
®­îc chia lµm mÊy
giai ®o¹n?

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2
Chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Từ thập kỷ 40 đến
nửa đầu những năm
70 của thế kỷ XX
: Diễn ra trên cả
lĩnh vực khoa học
và kỹ thuật.
Giai đoạn 2:
Từ 1973 đến nay:
Diễn ra chủ yếu trên
lĩnh vực công nghệ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×