Tải bản đầy đủ

bai 8: so luoc ve mt thoi ly


S¬ l­îc vÒ mÜ thuËt thêi Lý
( 1010 – 1225)

I. Vài nét về bối cảnh xã hội
- Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về
thành Đại La đổi tên thành là
Thăng Long.
-
Đạo phật trở thành Quốc
giáo khơi nguồn cho mọi loại
hình nghệ thuật phát triển.
-
Có nhiều chính sách tiến bộ
phát triển kinh tế,xã hội, văn
hoá.

II. Sơ lược về mĩ thuật Thời Lý
1. Nghệ thuật kiến trúc
a. Kiến trúc Cung đình b. Kiến trúc Phật Giáo
Kinh Thành Thăng Long


Kinh thµnh Th¨ng Long

II. Sơ lược về mĩ thuật Thời Lý
1. Nghệ thuật kiến trúc
a. Kiến trúc Cung đình b. Kiến trúc Phật Giáo
Kinh Thành Thăng Long
Gồm hai vòng thành:
+ Hoàng thành: Là
nơi sinh sống, làm
việc của Vua và
Hoàng tộc.
+ Kinh thành: Là nơi
nhân dân sinh sống.

DÊu tÝch cßn l¹i cña Chïa D¹m
( B¾c Ninh).
Chïa ®­îc x©y dùng vµo n¨m 1086.
cã quy m« lín víi 99 gian. Tæng diÖn
tÝch lµ 8.400m
2.

Chïa PhËt TÝch (B¾c Ninh)
Cã quy m« rÊt lín. §· ®­îc
trïng tu nhiÒu lÇn.

Chïa Mét Cét(Hµ Néi). X©y
dùng n¨m 1049.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×