Tải bản đầy đủ

TOÁN 5 - KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

1dm=……….m 3dm=…………m
1cm=……….m 4cm=…………m
1mm=………m 6mm=………..m
Thứ ngày tháng năm 2009
Kiểm tra bài cũ


m dm cm mm
1 dm
1 cm
0,01 đọc là:
1 mm
10
1
m
còn được viết thành 0,1 m
0,1 đọc là:

hay
100
1
m còn được viết thành 0, 01m
hay
1000
1
m còn được viết thành 0,001 m
0,001 đọc là: không phẩy không không một
hay
0
0
0
0
0 0
1
1
1
0,1 m
0, 01m
0,001 m
không phẩy một
Không phẩy không một
Thứ ngày tháng năm 2009


Thứ ngày tháng năm 2009
10
1
100
1
1000
1
=
=
=
0,1
0,01
0,001
* Vậy các số 0,1; 0,01; 0,001 gọi là số thập phân
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN


Thứ ngày tháng năm 2009
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
m dm cm mm
0 5
0 0 7
0 0 0 9
5dm hay m
7cm hay m còn được viết là 0,07m
9mm hay
còn được viết là 0.009 m
còn được viết là 0,5 m
10
100
1000
5
7
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×