Tải bản đầy đủ

ma tran de toan 7 _KSCL

MA TRẬN ĐỀ
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 7
NĂM HỌC 2010-2011
CHỦ ĐỀ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Các phép toán về số hữu tỉ 2
1
1
0,5
2
1,75
5
3,25
Lũy thừa của một số hữu tỉ 1
0,75
1
0,75
Dạng tìm x 1
0,5
1

1
1
1
3
2,5
Tia phân giác của một góc,
tính số đo của một góc
1
0,5
1
1,5
1
1
3
3
Trung trực của đoạn thẳng 1
0,5
1
0,5
Tổng 4
2
2
1
3
3,25
4
3,75

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×