Tải bản đầy đủ

BÀI 17 - SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN

* Kiểm tra bài cũ:
Cây gỗ to ra do đâu ?
Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ?
* Đáp án
- Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô
phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
- Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ
có thể xác định được tuổi của cây.
Bµi 17
VËn chuyÓn c¸c chÊt
trong th©n
1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.
* Thí nghiệm
Cắm cành hoa đã chuẩn bị vào cốc nước có
pha mực đỏ và để ra chỗ thoáng.
Điền từ thích hợp: rây, gỗ, vận chuyển chất hữu cơ, vận
chuyển nước và muối khoáng vào chỗ trống trong các câu
sau đây:
- Mạch ......... gồm những tế bào sống, màng mỏng, có
chức năng ..........................................................
- Mạch .......... gồm những tế bào hoá gỗ dày, không có

chất nguyên sinh, có chức năng .........................................
rây
gỗ
vận chuyển chất hữu cơ
vận chuyển nước và muối khoáng
- Quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.
- Cắt ngang cành hoa, quan sát bằng kính lúp những bó
mạch gỗ bị nhuộm màu bằng kính lúp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×