Tải bản đầy đủ

Bai 54 - Dan cu va xa hoi Chau Au


NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp!

Bài 54: dân cư, xã hội châu âu
1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá
- Chủng tộc: phần lớn cư
dân châu Âu thuộc chủng
tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.
1
2
3
Môngôlôít
Nêgrôít
Ơrôpêôít

Bài 54: dân cư, xã hội châu âu
1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá
Hoạt động nhóm
Dựa vào H54.1, em hãy xác
định các quốc gia sử dụng

các nhóm ngôn ngữ:
Nhóm 1: Giecman, Latinh.
Nhóm 2: Xlavơ, Hi Lạp, các
ngôn ngữ khác.

Bµi 54: d©n c­, x· héi ch©u ©u
1. Sù ®a d¹ng vÒ t«n gi¸o, ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸

Bài 54: dân cư, xã hội châu âu
1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá
- Chủng tộc: phần lớn cư dân châu Âu thuộc
chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.
- Ngôn ngữ: gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính:
nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ.
- Tôn giáo: chủ yếu dân cư theo Cơ Đốc giáo
(gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo
Chính Thống), phần nhỏ dân cư theo đạo Hồi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×