Tải bản đầy đủ

Li tuong song cua thanh nien
Trong thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, mỗi thanh niên đều có một lí
tưởng sống riêng của mình nhưng
họ đều hướng đến một lí tưởng
chung đó là :
Giải phóng dân tộc,quyết tử cho
Tổ quốc quyết sinh

“Giải phóng dân tộc” lá lẽ sống của hàng
triệu thanh niên Việt Nam khi nước nhà
chưa giành được độc lập, thống nhất

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×