Tải bản đầy đủ

Giá Trị Của Thời Gian


Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên
vừa thi trượt năm cuối
Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một
người mẹ sinh em bé thiếu tháng
Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một
tuần báo
Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu
đang chờ đợi gặp nhau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×