Tải bản đầy đủ

Đề thi chuyên đề tín dụng

Số liệu ngày 31.5.2009 của chi nhánh NHTM A như sau:
Yêu cầu:
I. 1. Đánh giá mức độ cân đối giữa nguồn vốn trung và dài hạn và dư nợ cho vay
trung và dài hạn
2. Đánh giá mức độ rủi ro thông qua cơ cấu và thời hạn cho vay
Biết:
- Chi nhánh NH A phải nộp dự trữ bắt buộc 5% đối với các khoản tiền gửi không kỳ
hạn
- Trích nộp dự trữ thanh khoản để chuyển về Nh mẹ 6% trên tổng số vốn NH
- Vốn ngân hàng sau khi được trích nộp các khoản được phép sử dụng để cho vay
trung và dài hạn là 40%.
- Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn không vượt quá 30% tổng dư nợ
II. Ngày 31.5.2009 có một doanh ngiệp trình đơn xin vay với các số liệu như sau:
1. Xin vay để đầu tư mua thiết bị trị giá 60 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, trị giá
khoản vay là 42 tỷ thời hạn xin vay là 3 năm. Doanh nghiệp tự cân đối 30%
vốn bằng nguồn khác. Thời hạn giải ngân là 31.5.2010
Yêu cầu: Thẩm định và đề xuất ý kiến cho vay hay không? Tại sao?
Biết rằng :
Theo quy định của NH mẹ Tài sản hình thành từ vốn vay chỉ được chấp nhận
thế chấp không quá 70% giá trị.
Giấy tờ có giá đến hạn thanh toán vào ngày 31.5.2009 là 50 tỷ đồng.

Tài sản 1495 Nguồn vốn 1495
1. Tiền mặt 10 1. Vốn chủ sở hữu 300
2. Tiền gửi ở NHNN và các
TCTD
15 2. Vốn vay của NHTM khác kỳ
hạn 18 tháng
100
3. Cho vay ngắn hạn 500 3. Nhận ủy thác cho vay trung và
dài hạn
350
4. Cho vay trung và dài hạn 400 4. Huy động tài khoản ngắn hạn 550
5. Đầu tư giấy tờ có giá 450 5. Tiền gửi không kỳ hạn 100
6. Tài sản cố định 150 6. Tiền ký quỹ không kỳ hạn 95
2. Theo kế hoạch kinh doanh 7 tháng cuối 2009 tín dụng tăng 30% so với
31.5.2009. Theo bạn kế hoạch cho vay trung và dài hạn nên phát triển bao
nhiêu %? Ngắn hạn phát triển bao nhiêu %?
Câu hỏi phụ:
Số liệu về cho vay của Ngân hàng Q đến ngày n như sau:
Tổng dư nợ: 50.000 tỷ đồng.
Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ= 5%
Nợ có khả năng mất vốn/ Tổng dư nợ = 10%
Yêu cầu: Xác định khả năng sư dụng quỹ dự phòng để xử lý nợ có khả năng mất vốn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×