Tải bản đầy đủ

Biên bản bầu BCH CĐCS

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Dấu BCHCĐ)
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN………………………
KHÓA……..(NHIỆM KỲ……….-…………)

Chúng tôi được Đại hội lần thứ……Công đoàn………………………….bầu vào
Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban chấp hành Công đoàn ………………………………….
khóa………gồm:
1/………………………………………………………..Trưởng Ban.
2/………………………………………………………..Ủy viên
3/………………………………………………………..Ủy viên
Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản bầu cử như
sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội là :.............đại biểu
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự đại hội là :.............đại biểu
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu :.............đại biểu
Đại hội đã quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành…………….………………
khóa………là………đồng chí
Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……….đồng chí . Trong đó :

• Ứng cử :…………đồng chí
• Đề cử :…………đồng chí
Danh sách ứng cử, đề cử BCH theo thứ tự A – B – C như sau :
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1
2
3
4
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra :.............................Phiếu
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về :.............................Phiếu
- Số phiếu hợp lệ :.............................Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ :.............................Phiếu
• Kết quả kiểm phiếu:
STT Họ và tên Số phiếu đạt/Tổng số
phiếu bầu
Đạt tỷ lệ (%)
1
2
3
4
Danh sách những đồng chí trúng cử vào BCHCĐ………khóa………có số phiếu tín
nhiệm từ cao đến thấp như sau (có danh sách kèm theo)
1/……………………………………………………………………………………..
2/……………………………………………………………………………………..
3/……………………………………………………………………………………..
Biên bản được lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội
Làm tại.............................................hồi.........giờ.......ngày.........tháng........năm.............
Dấu của
BCH
CĐCS
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CĐ................................................
LẦN THỨ............(nhiệm kỳ.....................-......................)
Chúng tôi được Đại hội lần thứ .............nhiệm kỳ ...........................Công đoàn cơ sở
...............................................................nhất trí bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban
chấp hành Công đoàn.................................................khóa....................gồm :
1. Trưởng Ban
2. Ủy viên
3. Ủy viên
4. Ủy viên
5. Ủy viên
Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản bầu cử như
sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội là :...............đại biểu
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội là :...............................đại biểu
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu :...................................đại biểu
Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCHCĐ......................................khóa...........
là ...........đồng chí.
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ............đồng chí
Danh sách ứng cử, đề cử BCH theo thứ tự A,B,C như sau:
STT Họ vè tên Chức vụ, đơn vị công tác
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Trong đó :
• Ứng cử:.....................người
• Đề cử:........................người
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra :.............................Phiếu
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về :.............................Phiếu
- Số phiếu hợp lệ :.............................Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ :.............................Phiếu
2
• Kết quả kiểm phiếu:
1. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
2. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
3. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
4. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
5. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
6. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
7. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
8. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
9. ....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
10.....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
11.....................................................: ........../ .........TS phiếu bầu (tỉ lệ ..........%)
Căn cứ kết quả kiểm phiếu các Ông, Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban chấp hành
CĐCS.....................................................Lần thứ.................(nhiệm kỳ................-................)
theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp :
1. .................................................................................................................
..........
2. .................................................................................................................
..........
3. .................................................................................................................
..........
4. .................................................................................................................
..........
5. .................................................................................................................
..........
6. .................................................................................................................
..........
7. .................................................................................................................
..........
8. .................................................................................................................
..........
9. .................................................................................................................
..........
10. .................................................................................................................
..........
11. .................................................................................................................
..........
Biên bản được lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội
Làm tại.......................................hồi.........giờ.......ngày.........tháng........năm.............
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
3
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×