Tải bản đầy đủ

BAT PHUONG TRINH LOGARIT

1
II.BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
§6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
MŨ- BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT
1.Bất phương trình Lôgarit
cơ bản:
Bất phương trình lôgarit
cơ bản có dạng:

bxlog
a
>
bxlog
a

)bxlog
a

(hoặc,bxlog
a
<
với a > 0, a 1.
bxlog
a
=
Phương trình Lôgarit cơ bản có
dạng:
Vậy bất phương
trình lôgarit cơ bản
có dạng như thế
nào?

2

§6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT
1) TÝnh chÊt 1:
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
1. Bất phương trình lôgarit cơ bản:
+ Xét bất phương trình:
bxlog
a
>
xO
y
1
b
a
b
blogy
a
=
by =
+ Trường hợp a >1, ta có:
bxlog
a


>

b
ax >
* Cách giải:
+Trường hợp: 0 < a < 1, ta có
bxlog
a
>

0 < x <
b
a

b
aa
alogxlog
>
xlogy
a
=
by
=
3
§6.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
1. Bất phương trình lôgarit cơ bản:
- Xét bất phương trình:
bxlog
a
>
+ Trường hợp a >1, ta có:
bxlog
a
>
b
ax >
+Trường hợp: 0 < a < 1, ta có
bxlog
a
>
0 < x <


b
a
xO
y
1
b
a
b
xlogy
a
=
1a0 
by =
b
aa
alogxlog
>

xlogy
a
=
by
=
4

§6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT
Kết luận:
Nghiệm

bxlog
a
>
b
ax
>
b
ax0
<<
1a
>
1a0
<<
Hãy lập bảng tương tự cho
các bất phương trình:
,
bxlog
a

,bxlog
a
<
)bxlog
a

Nghiệm

bxlog
a

1a
>
b
ax

1a0
<<
b
ax0
≤<
5
§6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT
Nghiệm

bxlog
a
<
Nghiệm

bxlog
a

1a
>
b
ax0
<<
1a0
<<
b
ax

1a
>
b
ax0
<<
1a0
<<
b
ax

Một số
VD Cơ bản
a)
5xlog
2
>

5
2x
>

.32x
>
b)
4xlog
2
1
>
4
2
1
x0


<<


.
16
1
x0
<<

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×