Tải bản đầy đủ

Đề ôn tập kiến thức Toán giáo viên - tháng 12

ĐỀ ÔN TẬP KIẾN THỨC GIÁO VIÊN
Tháng 12; Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1(5 điểm):
a/ Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
1/3; 3/5; 5/7; 7/9; 9/11
b/ Cho dãy số: 1; 7; 13; 19; 25; …
Hãy cho biết các số sau đây có thuộc dãy số đã cho không? Tại sao?
351; 400; 570; 686
Bài 2(4 điểm): Tính nhanh
2006 x 2005 – 1
2004 x 2006 + 2005
Bài 3(6 điểm):
Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Nếu chạy mỗi giờ 60km thì ô tô sẽ chạy
đến B lúc 15 giờ. Nếu chạy mỗi giờ 40km thì ô tô đến B lúc 17 giờ. Hỏi:
a/Hai tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km?
b/ Ô tô phải chạy với vận tốc là bao nhiêu để đến B lúc 16 giờ?
Bài 4(5 điểm):
Tính diện tích hình thoi ABCD, biêt hình chữ nhật MACN có chu vi 50m,
chiều dài hơn chiều rộng 7m.

M A
D B
N C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×