Tải bản đầy đủ

Đề ôn tập kiến thức Toán; tháng 11 ( giáo viên)

®Ò ÔN TẬP KIẾN THỨC GIÁO VIÊN
Tháng 11; Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: ( 4đ) – Đặt phép tính theo cột dọc rồi tính kết quả
a. 28 giờ 25 phút + 14 giờ 38 phút
b. 9 giờ 23 phút – 5 giờ 48 phút
c. 26 giờ 42 phút x 6
d. 49 giờ 18 phút : 3
Câu 2 (4đ ):
Tính nhanh
a. 3 + 6 + 9 12 + 15 + … + 42 + 45
b. 1 13 25 37 … 87 99
1000 1000 1000 1000 1000 1000
Câu 3: ( 4đ) Tìm số tự nhiên có 3 chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 9, cho 5, cho
2.
Câu 4: ( 4đ) Học sinh các khối Sáu, Bẩy, Tám của một trường THCS tiến hành lao
động trồng cây. ¾ số cây của khối lớp Sáu trồng được bằng 1/3 số cây của khối lớp
Bẩy trồng được và bằng 1/ số cây trồng được của khối lớp Tám trồng được. Hỏi mỗi
khối trồng được bao nhiêu cây, biết rằng tổng số cây của cả ba khối được là 728
cây?

Câu 5: ( 4đ) Cho hình chữ nhật ABCD, trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD lấy
điểm Q sao cho AP = CQ.
a. So sánh diện tích hai tứ giác APQD và PBCQ.
b. Gọi M là điểm chính giữa của BC. Tính diện tích tam giác PMQ biết AB = 10
cm, BC = 6 cm.
+
+
+
+
+
+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×