Tải bản đầy đủ

ke hoach day hoc mon cong nghe 7 n¨m 2010 - 2011

Tiết Tên bài Kiến thức Kĩ năng Thời gian điều
chỉnh bổ sung
theo chuẩn KT -
KN
16
Bi 16:
Gieo trng cõy nụng
nghip
+ Nêu đợc khái niệm về thời
vụ và lấy đợc VD minh họa.
+ Trình bày đợc những căn cứ
để xác định thời vụ gieo trồng, các
vụ gieo trồng chính ở nớc ta.
+ Trình bày đợc nội dung
công việc kiểm tra, mục đích của
việc kiểm tra, sử lý hạt giống trớc
khi gieo trồng, các phơng pháp sử lý
hạt giống.
+ Nêu đợc các yêu cầu kỹ
thuật của việc gieo trồng và các ph-
ơng pháp gieo hạt trồng, Phân biệt

đợccác phơng pháp gieo hạt.
+ Vận dụng kiến thức về kiểm tra,
xử lý hạt giống để giúp gia đình
chọn hạt giống một số loại cây tr-
ớc khi gieo trồng.
+ Vận dụng vào điều kiện
cụ thể, qua đó mà hình thành t duy
kỹ thuật.
17
Bi 17:
Thc hnh: X lớ ht
ging bng nc m
Hiểu đợc các cách xử lý hạt
giống ( Lúa, ngô) bằng nớc ấm
theo đúng quy trình.
+ Chuẩn bị đợc dụng cụ và xử lí đ-
ợc hạt giống lúa, ngô bằng nớc ấm
dúng kĩ thuật nh:
- Pha đợc nớc muối để loại bỏ hạt
lép, lửng.
- Đặt nhiệt kế, đọc nhiệt độ chính
xác. xác dịnh đúng nhiệt độ của n-
ớc để xử lí lúa hay ngô.
Ngâm hạt trong nớc nóng đúng
yêu cầu.
18
Bi 19:
Cỏc bin phỏp chm súc
cõy trng
+ Nêu đợc các biện pháp tỉa,
dặm cây và mục đích của những
biện pháp đó.
+ Trình bày đợc các cách làm
cỏ, vun xới cho cây trồng và mục
đích của việc làm cỏ, vun xới.
+ Nêu dợc vai trò của việc tới, tiêu
nớc.
+ Trình bày đợc các cách bón thúc
phân cho cây trồng và nêu đợc loại
phân bón thúc có hiệu quả.


+ Trình bày đợc 1 cách khái quát
các biện pháp cơ bản của chăm sóc
cây trồng và vai trò của mỗi biện
pháp trong hệ thống các biên pháp.
- ra c cỏc bin phỏp chm
súc cõy trng tựy vo thc t
19
Bi 20:
Thu hoch , bo qun
v vh bin nụng sn
Trình bày đợc các yêu cầu và phơng
pháp thu hoạch phù hợp với loại sản
phẩm. Nêu đợc VD.
+ Nêu đợc mục đích chung của bảo
quản sản phẩm sau thu hoạch và ph-
ơng tiện để bảo quản tốt mỗi loại
sản phẩm.
+ Nêu đợc các phơng pháp bảo quản
và giải thích cơ sở khoa học của mỗi
phơng pháp đó. Lấy VD minh họa.
+ Trình bày đợc mục đích cơ bản
của việc chế biến sản phẩm, các ph-
ơng pháp chế biến tơng ứng. Liên hệ
- Vn dng vo vic ch bin ,
bo qun mt s sn phm trng
trt trong gia ỡnh
thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng.
20
Bài 21:
Ln canh , xen canh ,
tăng vụ
+ Tr×nh bµy ®ỵc KN: Lu©n
canh, xen canh, t¨ng vơ, nªu ®ỵc t¸c
dơng vµ l©y ®ỵc VD vỊ lu©n canh,
xen canh, t¨ng vơ.
+ Nªu ®ỵc c¸c lo¹i h×nh lu©n
canh, nh÷ng c¨n cø x¸c ®Þnh lo¹i
h×nh lu©n canh, lÊy ®ỵc VD vỊ lo¹i
hinh nµy.
+ Tr×nh bµy ®ỵc mơc ®Ých cđa xen
canh, lo¹i c©y trång cã thĨ xen canh
víi nhau. Nªu ®ỵc VD.
+ Tr×nh bµy dỵc mơc ®Ých, ®iỊu kiƯn
®Ĩ t¨ng vơ. Nªu ®ỵc VD.
+ X¸ ®Þnh ®ỵc nh÷ng lỵi Ých vµ nhỵc
®iĨm n¶y sinh, ®Ị xt biƯn ph¸p
kh¾c phơc khi thùc hiƯn lu©n canh,
xen canh, t¨ng vơ.
- Vận dụng kiến thức đề xuất kế
hoạch ln canh , tăng vụ , xen
canh trªn đất trồng của gia đình .
21
Bài 22:
Vai trò của rừng và
nhiệm vụ trồng rừng
+ X¸¸c ®Þnh ®ỵc c¸c vai trò to lớn
của rừng đối với ®êi sống , kinh tÕ
vµ m«i trêng.
+ Nªu ®ỵc thùc tr¹ng cđa rõng níc
ta hiƯn nay. Liªn hƯ nh÷ng biÕn ®ỉi
thiªn tai trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
Rut ra kªt ln vỊ MQH gi÷a diªn
tÝch rõng che phđ bÞ gi¶m vµ thiªn
tai x¶y ra.
+Nªu ®ỵc c¸c nhiệm vụ của trồng
- Rèn kĩ năng quan quan sát nêu
nhận xét , kết luận khoa học.
rửứng
+ Trỡnh by c thc trng rng ,
t rng ca nc ta hin nay.
22
Bi 23:
Lm t gieo m cõy
rng
- Nêu đợc các điều kiện khi lập vờn
gieo ơm.
- Xác định cách phân chia vờn ơm
cây rừng nhằm tận dụng đát dai,
đảm bảo kĩ thuật gieo ơm và đảm
bảo chế độ ánh sáng phù hợp.
- Trình bày đợc trình tự các bớc và
yêu cầu kĩ thuật của mỗi bớc trong
quy trình làm đất vờn ơm cây rừng.
- Trình bày đợc cách làm luống đất
để giao ơm cây rừng, cách làm bầu
đất để giao hatjcaay rừng.
- Qua quy hoch vn m nh
m phỏt trin t duy kinh t
23
Bi 24:
Gieo ht v chm súc
vn gieo m cõy rng
- Xác định đợc các cách các tác
động làm cho hạt cây rng có tỉ lệ
nảy mầm cao.
- Trình bày c thi v gieo ht
cõy rng ở nớc ta, trình bày đợc các
bớc và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi b-
ớc của quy trình giao hạt.
- Nêu c cỏc cụng vic lm chm
súc ch yu vn gieo m cõy
rng
- Tham gia tích cực vào việc trồng
vờn trờng hay vờn gia đình để phát
triển cây ăn quả hay cây lấy gỗ,
góp phần tạo ra sản phẩm, cải
thiện môi trờng sinh thái.
24
Bi 25: - Lm c cỏc thao tỏc k thut
- Tham gia tích cực vào việc trồng
Thc hnh: Gieo ht v
cy cõy vo bu đất
gieo ht v cy cõy vo bu t .
vờn trờng hay vờn gia đình để phát
triển cây ăn quả hay cây lấy gỗ,
góp phần tạo ra sản phẩm, cải
thiện môi trờng sinh thái.
25
Bi 26:
Trng cõy rng
- Trình bày đợc thi v trng cây
rừng thích hợp với từng vùng của đât
nớc và kĩ thuật làm đát trồng cây
rừng.
- Mô tả đợc quy trình kĩ thuật và yêu
cầu kĩ thuật trong từng bớc của quy
trình trồng rừng bằng cây con có
bầu.
- Mô tả đợc quy trình và yêu cầu kĩ
thuật trong từng bớc của quy trình
trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Phân biệt đợc sự khác nhau giữa kĩ
thuật trồng rừng bằng cây con có
bầu và cây con rễ trần.
- Tham gia tích cực vào việc trồng
vờn trờng hay vờn gia đình để phát
triển cây ăn quả hay cây lấy gỗ,
góp phần tạo ra sản phẩm, cải
thiện môi trờng sinh thái.
26
ễn tp học kì I - ễn kin thc trng tõm chng I
v II
vn dng kin thc ó hc vo
thc tin i sng ca gia ỡnh v
xó hi
27
Kim tra HKI - ỏnh giỏ kt qu HKI ca HS
Rèn kĩ năng trình bày 1 bài kiểm
tra cho HS
28
Bi 27:
Chm súc cõy rng sau
khi trng
- Bit c thi gian v s ln
chm súc rng sau khi trng
- Hiu c ni dung c bn trong
cụng vic chm súc rng sau khi
trng
- Rốn k nng hat ng nhúm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×