Tải bản đầy đủ

dề cương kiểm tra ĐS 11 chương 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIÊ
̉
M TRA 45’
MÔN ĐA
̣
I SÔ
́
KHỐI 10 HKII
A. LÝ THUYẾT :
 








 















! "










# 

$%

&

'










( 

$%

&

'







 .
B. BÀI TẬP :
Ba
̀
i 1 :



)

( )
( )
Rbababa
∈∀+≥+
*


;


+

+



++,
Rcba
∈∀
**

Bài 2 :-





'







./


0


≥−
x
x

1!


++−
x
x


!

+

<+−
x
x
'

!+−

>
+
x
x
x
Bài 3 :2







.)
3!

+#+
1


#
x
x

1
!(
!


−+−

xx
x
'43

+!+#4!561
Bài 4 :
-











./





'

)

14!

=+−−+−
mxmx
-











.&7

)
3

5++!81
Bài 5 :"

'0



/











.)
3+#%6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×