Tải bản đầy đủ

Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc


GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
CHO HS PHỔ THÔNG
ĐÔNG HÀ, 30/9/2010

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
TRONG MÔN SINH HOC
Ở TRƯỜNG THCS
PHẦN THỨ HAI:

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
Với nội dung và phương pháp đặc trưng, môn Sinh học hoàn
toàn có khả năng tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ giáo dục
KNS cho HS THCS. Cụ thể như sau:
- Các yêu cầu về kĩ năng của môn Sinh học như: “ biết thu thập
và xử lí thông tin, làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, sưu
tầm tài liệu, làm các báo cáo nhỏ, trình bày trước tổ và lớp..., “
nhận dạng, đặt và giải quyết vấn đề gặp phải trong học tập và
cuộc sống”; biết vệ sinh cá nhân bảo vệ cơ thể, phòng chống
bệnh tật,... ; yêu cầu về thái độ như “ xây dựng ý thức tự giác và

thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái
độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe
sinh sản, phòng chống ma túy và HIV / AIDS.

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
- Môn Sinh học cung cấp cho HS những hiểu biết về cơ thể sinh
vật, đem tới những hành vi đúng trong việc bảo vệ các sinh vật
và tự vệ bảo vệ bản thân, trong đó có cơ thể người trong mối
quan hệ với môi trường sống
- Việc thực hiện đổi mới phương pháp theo định hướng tích
cực hóa người học đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình
thành các em kĩ năng làm chủ bản thân, rèn luyện cho các em
sống có trách nhiệm với bản thân, bạn bè, gia đình, cộng đồng;
có kĩ năng ứng phó trước những tình huống khó khăn.

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, gắn nội dung môn học với
thực tiễn và đặc điểm của chương trình Sinh học với nội dung
tìm hiểu Sinh học địa phương theo nhiều chủ đề khác nhau, tạo
điều kiện cho HS tiếp cận với các tình huống của cuộc sống,
góp phần xây dựng cho các em khả năng thích ứng, biết cách
ứng phó trước những tình huống khó khăn của cuộc sống ngay
tại địa phương mình.
- Qua đó môn Sinh học giúp HS suy nghĩ tích cực, tự tin, dần
hình thành kĩ năng ra quyết định và lựa chọn đúng đắn.
I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS
Các kĩ năng học tập Sinh học sẽ góp phần vào việc giáo
dục các kĩ năng sống, tập trung vào các kĩ năng chủ yếu đối
với giáo dục phổ thông:
- Kĩ năng suy nghĩ sáng tạo
- Kĩ năng tư duy, bình luận phê phán qua việc phân tích, đối
chiếu các thông tin. Từ đó phân tích các chọn lựa và trình bày
các ý tưởng qua việc báo cáo và trình bày các thông tin Sinh
học
- Kĩ năng giải quyết các vấn đề thông qua việc xử lí các tình
huống liên quan đến nội dung bài học, thực tiễn sản xuất và cuộc
sống, qua đó có được các kĩ năng nhận diện vấn đề và giải
quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.
- Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu thực tiễn, áp
dụng vào thực tiễn

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS
-
Việc đổi mới PP dạy HS nói riêng và việc đổi mới PPDH nói
chung là việc tổ chức cho HS các hoạt động nhận thức, qua đó
HS hoạt động nhóm, tự lực, cùng nhau thu thập thông tin rồi xử
lí thông tin bằng cách so sánh, phân tích, khái quát, tạo điều
kiện cho việc giáo dục KNS.
Qua đó hình thành kĩ năng giao tiếp, ứng xử hòa nhã với bạn
bè, lắng nghe tích cực, thái độ tự tin, tích cực trong giờ học, có
trách nhiệm và có kĩ năng quản lí thời gian, từ đó có kĩ năng tự
khẳng định bản thân, nhận biết giá trị bản thân khi HS trao đổi,
phát biểu ý kiến của mình trước tổ, nhóm, lớp cũng góp phần
giúp các em tăng khả năng tự tin, rèn kĩ năng thuyết trình trước
đám đông

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS
- Kĩ năng ra quyết định: Sau khi thu thập và xử lí thông tin, HS
lựa chọn các giả thuyết khác nhau và ra quyết định nội dung
kiến thức cần chiếm lĩnh
- Kĩ năng phòng tránh thiên tai và các nguy cơ tiềm ẩn trong
môi trường sống xung quanh các em
Tóm lại:
Hầu như bài nào, nội dung nào trong chương trình sinh học
THCS cũng có thể góp phần giáo dục KNS với các mức độ
khác nhau

III. NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG
MÔN SINH HỌC THCS
Thảo luận nhóm:
Tìm nội dung và địa chỉ giáo dục KNS trong
môn Sinh học ở trường THCS
(Quý thầy cô cho VD về một số hoạt động cụ
thể có giáo dục KNS )
Các nhóm thảo luận theo nhóm như sau:
+ Nhóm 1 : lớp 6 ( Quảng Trị + Triệu Phong )

+ Nhóm 2 : lớp 7 ( Cam Lộ + Đakrông)
+ Nhóm 3 : lớp 8 ( Vĩnh Linh + Gio Linh)
+ Nhóm 4 : lớp 9 ( Hướng Hóa )

GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS
NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS
Lớp : ………
Tên bài học Các KNS cơ bản
được giáo dục
Các PP/KTDH tích
cực có thể sử dụng
Ghi chú

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×