Tải bản đầy đủ

Bang trich ngang tom tat thanh tich LDXS truong ,khoi 5

PHÒNG GIÁO DỤC ………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 20… – 20…
Tên đơn vò Tóm tắt thành tích Danh hiệu thi đua 5
năm trước
Đề nghò danh
hiệu năm nay
Trường
Tiểûu học
…………………
- Tổng số lớp :……30……..Tổng só CBGVCNV………47….……Tỷ lệ HS bỏ học ……0,1%./…0,3%………
- Kết quả HS lên lớp thẳng: 99,99% Giỏi: 43,1 % Khá: 27,5% TB:…29,3 % Yếu:…0,1%
- Kết quả thi tốt nghiệp:………100.% /……99.%
- Số GV dạy giỏi cấp trường:……16……Thò Xã:……3……Tỉnh:…/……..
- Kết quả bồi dưỡng GV: Đạt chuẩn:…100.% Chưa đạt chuẩn:…/…..%;
- Số SKKN: Trường:.A……6…..B……11....C…/…..
Thò Xã :A……….B………….C………
Tỉnh:…………
- Số Đồ dùng dạy học có chất lượng……10…..cái;
- Kết quả Hội khoẻ phù đổng: Huy chương:……………( Vàng……/………Bạc…2……Đồng 4…(Tỉnh : 2)

- Đạt giải: : Cấp Tỉnh : 2 huy chương đồng bóng đá nam.
Cấp Thò Xã: - Giải nhì đồng đội nam. - Giải ba đồng đội nữ.
- Giải nhì toàn năng nam. - Huy chương đồng cầu lông nữ.
- Huy chương bạc bóng bàn nam và bật xa nữ.
- Kết quả các hội thi khác : - Giải khuyến khích Tiếng hát Hoạ my lần III.
- Viết chữ đẹp : 8 hs được công nhận .
- Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp:……………Tốt……………
2000 – 2001: TT
Giấy khen của Thò
xã.
Giấy khen CĐGD
Cam Ranh
2001 – 2002: TT
Giấy khen của Sở
Giáo Dục.
Giấy khen LĐLĐ
Thò Xã.
2002 – 2003: TTXS
Giấy khen của Thò
Xã.
Giấy khen LĐLĐ
Thò Xã
2003 – 2004: TTXS
Bằng khen của
Tập thể lao
động xuất sắc.
- Đạt trường TTGD thể chất Cấp Tỉnh.
- Xây dựng đơn vò : Chi bộ Đảng……TSVM..Công đoàn…VM…Chi đoàn…VM...Liên đội XS ;
- Kết quả hoạt động ngoài giờ : ( nêu những giải thưởng mà đơn vò đạt được , hoặc đóng các loại
quỹ v.v ……) :
+Tham gia góp tiền ủng hộ các em trường dạy nghề nhân đạo : 1.907.000đ..
+Vận động mạnh thường quân giúp đỡ các em học sinh nghèo của trường 1.700.000đ.
+ Vận động PHHS mua ghế nhựa chào cờ đầu tuần : 8.620.000đ.
+ Tổ chức HS thăm hỏi tặng quà 6 gia đình thương binh liệt só có hoàn cảnh khó khăn và đơn vò
kết nghóa nhân ngày 22/12 : 850.000 đ
+ Vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo Thò Xã : 1.562.500 đ.
- Trường đạt chuẩn quốc gia tháng 11/2005.
- Kết quả thực hiện chính sách KHHGĐ:……100%…………………;
- Kết quả xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá:………100%…………..gia đình.
UBND Tỉnh.


Giấy khen CĐGD
Tỉnh.
2004 – 2005: TTXS
Giấy khen của Thò
Xã.
Giấy khen CĐGD
Tỉnh
Chủ tòch công đoàn ………………………., ngày ……tháng…….năm 20….
Hiệu trưởng

PHÒNG GIÁO DỤC ………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 20… – 20…
Tên Tổ, khối:………………………………………………………………………………………………………………………..
Tên tổ, khối Tóm tắt thành tích Danh hiệu TĐ 3 – 5 năm trước Đề nghò danh hiệu
năm này
Khối …
Tỷ lệ HS bỏ học :……… 00 / 0,3% . Không có HS bỏ học.
Tỷ lệ HS lên lớp thẳng :…………………
Tỷ lệ HS tốt nghiệp : …………100% / 99% ………..
Tỷ lêh HS giỏi cấp trường : ………37, 9% / 35%...........
Số lượng HS giỏi cấp thò xã: …………03 / 03 HS…………
Số lượng HS giỏi cấp tỉnh :…………02 / 01 HS…………
Tỷ lệ lớp tiên tiến : …………85,7% / 70%........
Tỷ lệ chi đội mạnh : …………100% / 70%...........
Số sáng kiến kinh nghhiệm : …………3 / 1…………
Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp trường :…………57,1% / 30%..........
Số Gv dạy giỏi cấp thò xã : …………01 / 01…………
Số GV dạy giỏi cấp tỉnh : …………/…………
Tỷ lệ lao động giỏi cả năm :…………100% / 85%..........
Số tiết dạy tốt :………70 / 70…………
Số chuyên đề :……….3 / 2……….
2000 – 2001: LĐG
2001 – 2002 : LĐG
2002 – 2003 : LĐXS
2003 – 2004 : LĐXS
2004 – 2005: LĐXS
Tập thể lao động xuất
sắc.
Số ĐD dạy học :………… 3 / 3…………
Số gia đình thực hiện SĐKH/ tổ : …………100% / 100%..........
Số gia đình thực hiện NGVH/tổ : …………100%/100%...........
- Những kết quả hoạt động ngoài giờ khác ( nếu có):
* Hội khỏe phù đổng cấp Tỉnh :
+ 2 huy chương đồng bóng đá
* Hội khỏe phù đổng cấp Thò Xã:
+ 2 huy chương bạc
+ 2 huy chương đồng
+ 1 giải nhì toàn năng nam.
+ 1 giải nhì đội nam điền kinh.
+ 1 giải ba đội nữ điền kinh.
* Viết chữ đẹp Thò Xã: 2 HS

…………………………… , ngày … tháng … năm 20…
Tổ, Khối trưởng Hiệu trưởng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×