Tải bản đầy đủ

Thuc hien chuan trong day hoc


Thùc hiÖn chuÈn trong d¹y häc
M­êng Kh­¬ng n¨m 2010

Mục tiêu GDTH

Giúp HS hình thành những cơ sở ban
đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu
dài về: Đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm
mĩ và các kĩ năng cơ bản để học lên
THCS

Yêu cầu về nội dung

GDTH đảm bảo cho HS có:
- Hiểu biết đơn giản, cần thiết về TN XH
CN
- Có kĩ năng cơ bản về: nghe, nói, đọc, viết và
tính toán
- Có thói quen rèn luyện thân thể và giữ gìn VS
- Có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ

thuật

Chương trình

Chương trình là một chỉnh thể bao gồm 5 thành tố:

Mục tiêu (phát triển con người)

Nội dung (Cơ bản + Phát triển)

Yêu cầu cần đạt (Mức độ - Chuẩn)

Phương pháp dạy học (Con đường đạt đến mục đích)

Đánh giá

Kết hợp đánh giá và tự đánh giá

Kết hợp định tính và định lượng

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm

Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng

Là các yêu cầu: cơ bản, tối thiểu về KT, KN mà
mọi HS phải đạt được.

Được cụ thể trong các chủ đề ở các môn, lớp

Là căn cứ để biên soạn SGK, quản lí dạy học,
đánh giá kết quả dạy học

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi, chất lượng,
hiệu quả GDTH

Thùc tr¹ng d¹y häc
Phân phối
Chương trình
SGK, SGV
Dạy học
HS
Dạy học theo Phân phối chương trình - SGK

Tối thiểu
Cơ bản
Phát triển
Cơ bản
S¸ch Gi¸o Khoa
Nội dung
Phát triển
Cơ bản
SGK
Chuẩn
Chuẩn KT, KN: Cơ bản + tối thiểu, mọi HS phải đạt được

D¹y häc theo Ct hay sgk ?

Theo SGK: (nhầm lẫn SGK là pháp lệnh)
-> Khó, dài, nặng
-> Quá tải (GV và HS)

Theo chương trình (C.trình là pháp lệnh)

Đảm bảo nội dung

Dạy theo chuẩn + đánh giá theo chuẩn
Gây mệt mỏi cho HS và
bức xúc cho xã hội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×