Tải bản đầy đủ

Cong van huong dan thuc hien cong tac giao duc the chat, y te truong hoc nam hoc 2010-2011.doc

ubnd tỉnh hà tĩnh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
sở giáo d ục và đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số:1044 /HD-SGDĐT- GDTrH Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2010
HNG DN THC HIN
CễNG TC GIO DC TH CHT - Y T TRNG HC
NM HC 2010 2011
Thc hin ni dung cụng vn s 4718/BGDT-GDTrH ngy 11 thỏng 8 nm 2010
v vic Hng dn thc hin nhim v GDTrH nm hc 2010-1011; Cụng vn s
5126/BGDT-CTHSSV ngy 25 thỏng 8 nm 2010 v vic hng dn thc hin cụng tỏc
hc sinh, sinh viờn nm hc 2010-2011 ca B GDT. Cn c ni dung cỏc cụng vn trờn,
S hng dn cụng tỏc Giỏo dc th cht- ngoi khoỏ Th dc Th thao (TDTT), sc kho,
y t trng hc cỏc n v trin khai, thc hin trong nm hc nh sau:
1. Cụng tỏc ging dy ni khoỏ:
- Ging dy cú cht lng, hiu qu chng trỡnh ni khoỏ 2tit/ tun cỏc cp hc.
Thc hin dy hc, kim tra ỏnh giỏ theo chun kin thc, k nng trong chng trỡnh giỏo
dc ph thụng;
- Tip tc dy hc b mụn theo hng i mi, tớch cc, lng ghộp cỏc mụn th thao
vo trong gi hc ni khoỏ (chỳ trng cỏc mụn th thao cú tớnh truyn thng, dõn tc, dõn
gian nh: kộo co, vừ vovinam, nhy ụ);

- Trong dy hc ni khoỏ cỏc b mụn cn thit tng lng vn ng hp lớ, chỳ ý
i ói cỏ bit rốn luyn sc kho, th cht cho hc sinh, kt hp cỏc trũ chi dõn gian
gi hc thờm sinh ng, vui ti, sụi ni v hiu qu;
- Dy hc ni khoỏ ỏp dng chng trỡnh nh nm hc 2009-2010. Ni dung kim
tra nh kỡ (02 ln trong mt hc kỡ), nh chuyờn ton ngnh ngy 18-19/8/2010 ó
thng nht cỏc trng THPT, cỏc phũng GDT chn ni dung kim tra cho hp lớ;
- Dy hc ni dung t chn: Cỏc phũng GDT, cỏc trng THPT ch o chn mụn
th thao cho phự hp vi iu kin ca a phng mỡnh, trng mỡnh nhng mụn th thao
y nờn ch o dy xuyờn sut trong c cp hc v chỳ ý u tiờn cỏc mụn th thao nm
trong chng trỡnh thi ti i hi K-TT tnh hng nm. Dy hc cỏc mụn th thao trong
phn t chn nht thit Giỏo viờn phi lp k hoch, lờn chng trỡnh v c nhúm, t
chuyờn mụn, trng thụng qua.
2. Cụng tỏc ngoi khoỏ v Hi kho Phự ng:
- Cỏc trng hc dnh ngõn sỏch hp lớ tu sa sõn chi, sõn tp (Thit k ng
chy), mua sm cỏc trang thit b, dng c TDTT, phc v tt cho luyn tp v thi u. Lờn
k hoch, chng trỡnh luyn tp ngoi khoỏ cỏc mụn th thao trỏi bui, chun b tt cỏc
i tuyn K - TT d thi khu vc v tnh nm hc 2010-2011, c bit l chun b lc
lng VV d HKP ln th VIII ti TP Cn Th hố nm 2012.
- Theo iu l HKP ton quc, nm hc 2010-2011 thỡ cỏc trng hc s t chc
HKP, cỏc phũng GDT v tnh s t chc i hi K-TT. Thi gian HKP cỏc trng
tin hnh trong thỏng 12/2010, cỏc phũng GDT trong thỏng 01/2011, 02 khu vc ( Phớa
nam ti TP H Tnh v phớa bc ti TX Hng Lnh vo thỏng 02/2011, i hi K-TT ton
tnh vo thỏng 3/2011.
- Các phòng GDĐT, các trường THPT thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để điều
hành, triển khai tốt HKPĐ cấp mình nghiêm túc, đúng điều lệ, đúng thời gian quy định và
cần có báo cáo ngắn gọn (Có ảnh) về Sở để theo dõi, đánh giá thi đua.
- Các môn thi tại Đại hội ĐK- TT cấp tỉnh:
+ Tiểu học:
a) Điền kinh: Chạy 60m; Tại chỗ bật xa; Ném bóng xa.
b) Thể thao: Cờ vua; Bóng bàn ( đơn); Bóng đá nam 5 người.
+ Trung học cơ sở:
a) Điền kinh: Chạy 100m; 200m; 400m; 800m; 1500m; Nhảy cao; Nhảy xa; Ném
bóng xa 150 gam ( nam, nữ).
b) Thể thao: Cờ vua; Bóng bàn (đơn); Bóng đá nam 7 người; Đá cầu ( đơn - đôi
nam, đôi nữ).
+ Trung học phổ thông:
a) Điền kinh: Nhảy cao; Nhảy xa; Đẩy tạ; Chạy 100m; 200m; 400m; 800m; 1500m
( nam- nữ); 3000 mét nữ; 5000 mét nam.
b) Thể thao: Cờ vua; Bóng bàn (đơn); Đá cầu (đơn- đôi nam, đôi nữ); Cầu lông
(đơn- đôi nam, đôi nữ); Bóng rổ nam; Bóng đá 7 người (nam, nữ); Bóng chuyền


(nam, nữ).
3. Công tác vệ sinh - Sức khoẻ - Y tế trường học:
- Tăng cường công tác y tế trường học để bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ,
giáo viên và học sinh. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng công trình vệ sinh, nước
sạch đảm bảo đủ sinh hoạt cho Cán bộ Giáo viên và học sinh, tạo ra môi trường cảnh quan
sư phạm an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp.
- Không hút thuốc lá trong trường học, tích cực phòng chống các loại dịch bệnh,
phòng chống tai nạn, thương tích, các bệnh học đường.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về
giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, kĩ năng sống cho học
sinh.
- Các trường học cần có cán bộ y tế, phòng y tế học đường, tủ thuốc cấp cứu, có sổ
nhập- cấp phát thuốc, sổ theo dõi sức khoẻ học sinh. Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho
CBGV và học sinh.
- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số: 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác y tế trong trường học, báo cáo về Sở trước ngày 10-5-2011.
4. Tổ chức thực hiện
Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học, có kế hoạch triển khai thực hiện từ đầu năm học.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Các phòng GDĐT; PHÓ GIÁM ĐỐC TRỰC
- Các trường THPT; (Đã ký)
- Lãnh đạo Sở GDĐT, Sở VHTT và DL;
- Công đoàn ngành,Trung tâm ĐT- HL;
- Các phòng chức năng 02 Sở;
- Lưu: VT; Phòng GDTrH. Nguyễn Trí Hiệp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×