Tải bản đầy đủ

giao trinh khi cu dien

Tạo xung bằng cổng NOT

Khởi đầu V
C
=0V, V
OUT
=V
OH
≈5V

Quá trình nạp tụ C: V
C
(t) = A+B×e
-t/R×C


A = V
OH
, B = V
T-
- V

OH

Kết thúc ở t
1
, với: V
OH
+(V
T-
- V
OH
)×e
-t
1
/R×C
= V
T+

Quá trình phóng tụ C: V
C
(t)

= A+B×e
-t/R×C


A=V
OL
, B = V
T+
- V
OL

Kết thúc ở t
2
, với: V
OL
+(V
T+
- V
OL
)×e
-t
2
/R×C
= V
T-
Học viện công nghệ BCVT
Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II
Bài giảng Kỹ Thuật Số
CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG
Mạch One-shot dùng
cổng NOT

Trạng thái ổn định: V
OUT
= V
OL

Khi có kích thích vào: V
C
= V
OL
, V
OUT
= V
OH

Sau đó: V
C
= A + B×e
-t/RC
Với A = V
CC
, B = V
OL
- V
CC

Kết thúc ở t
x
, với V
CC
+ (V
OL
- V
CC
)×e
-tx/RC
= V
T+
Học viện công nghệ BCVT
Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II
Bài giảng Kỹ Thuật Số
CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG
Tạo xung nhờ hiệu ứng trễ
Học viện công nghệ BCVT
Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II
Bài giảng Kỹ Thuật Số
CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG
Học viện công nghệ BCVT
Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II
Bài giảng Kỹ Thuật Số
CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG
MẠCH ĐA HÀI CƠ BẢN DÙNG NAND TTL
Cổng I nhanh chóng ngắt, cổng II thông bảo hoà. C
2
nạp điện, C
1
phóng
cho đến khi Vi1 bằng V
T
làm xuất hiện quá trình phản hồi dương đưa
mạch về trạng thái ổn định ban đầu.
Học viện công nghệ BCVT
Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II
Bài giảng Kỹ Thuật Số
CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG
MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI VÒNG RC
R và C điều chỉnh tần số của mạch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×