Tải bản đầy đủ

Đất nước của Nguyen Khoa Diem

Đ ất nước
Đ ất nước


( Nguyễn Khoa Điềm
( Nguyễn Khoa Điềm
)
)


Tiết 63 – Gỉang văn


I/ Tìm hiểu chung
I/ Tìm hiểu chung
:
:


1/ Tác giả
1/ Tác giả
:
:
Nguyễn Khoa Điềm
Nguyễn Khoa Điềm
( 1943 ).
( 1943 ).

- Là thế hệ nhà thơ trưởng thành trong
- Là thế hệ nhà thơ trưởng thành trong
kháng chiến chống Mỹ .
kháng chiến chống Mỹ .

- Nguyễn Khoa Điềm có một phong cách thơ
- Nguyễn Khoa Điềm có một phong cách thơ
mới lạ, độc đáo, luôn có sự hòa quyện giữa
mới lạ, độc đáo, luôn có sự hòa quyện giữa
cảm xúc và trí tuệ.
cảm xúc và trí tuệ.
2/ Trường ca “Mặt đường khát vọng”:
2/ Trường ca “Mặt đường khát vọng”:

- Sáng tác 1971.
- Sáng tác 1971.

-
-
Kết cấu
Kết cấu
: gồm chín chương.
: gồm chín chương.

-
-
Nội dung
Nội dung
: nói về những vấn đề lớn của dân tộc,
: nói về những vấn đề lớn của dân tộc,
của nhân dân – đất nước.
của nhân dân – đất nước.

3/ Đọan trích “Đất nước”:
3/ Đọan trích “Đất nước”:

- Trích ở phần đầu – chương V của trường ca “Mặt
- Trích ở phần đầu – chương V của trường ca “Mặt
đường khát vọng”.
đường khát vọng”.

-
-
Hình thức của đọan trích
Hình thức của đọan trích
: như một bài thơ trọn
: như một bài thơ trọn
vẹn.
vẹn.

-
-
Cảm xúc chủ đạo :
Cảm xúc chủ đạo :Cảm nhận về đất nước của nhà thơ :
Cảm nhận về đất nước của nhà thơ :
Đất nước của
Đất nước của
nhân dân – của ca dao thần thoại.
nhân dân – của ca dao thần thoại.

II/ Phân tích
II/ Phân tích1/ Cảm nhận về đất nước :
1/ Cảm nhận về đất nước :a. Đất nước qua truyền thống văn hóa và cuộc sống sinh
a. Đất nước qua truyền thống văn hóa và cuộc sống sinh
họat đời thường của nhân dân :
họat đời thường của nhân dân :* Đất nước qua truyền thống văn hóa của dân tộc:
* Đất nước qua truyền thống văn hóa của dân tộc:

-4 câu thơ đầu
-4 câu thơ đầu
:
:+ Cách dùng điệp ngữ “ Đất nước”( được viết hoa
+ Cách dùng điệp ngữ “ Đất nước”( được viết hoa
tình cảm yêu thương, tự hào về đất nước)
tình cảm yêu thương, tự hào về đất nước)+ Hình ảnh thơ giàu liên tưởng …
+ Hình ảnh thơ giàu liên tưởng …

=>Đất nước có từ lâu đời – gắn liền với những tập tục
=>Đất nước có từ lâu đời – gắn liền với những tập tục
ban sơ, với truyền thống văn hóa của dân tộc.
ban sơ, với truyền thống văn hóa của dân tộc.

*Đất nước qua cuộc sống sinh họat đời thường
*Đất nước qua cuộc sống sinh họat đời thường
của nhân dân
của nhân dân
:
:

+ Cái kèo, cái cột…
+ Cái kèo, cái cột…

+ Hạt gạo…một nắng
+ Hạt gạo…một nắng+ Đất …nơi em đến trường
+ Đất …nơi em đến trường

Nước …nơi em tắm.
Nước …nơi em tắm.

Đất nước… nơi hò hẹn.
Đất nước… nơi hò hẹn.nơi em đánh rơi chiếc khăn..
nơi em đánh rơi chiếc khăn..

=>Cách cảm nhận về Đất nước
=>Cách cảm nhận về Đất nước
mới lạ, độc đáo
mới lạ, độc đáo
: Đ
: Đ
ất nước là cái nôi nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần,
ất nước là cái nôi nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần,
tình cảm của con người Việt Nam từ lúc ấu thơ cho
tình cảm của con người Việt Nam từ lúc ấu thơ cho
đến khi trưởng thành. Đất nước luôn gắn liền với
đến khi trưởng thành. Đất nước luôn gắn liền với
những kỷ niệm tình yêu giản dò- trong sáng.
những kỷ niệm tình yêu giản dò- trong sáng.
-
-
Hình ảnh thơ gợi tả cuộc
Hình ảnh thơ gợi tả cuộc
sống lao động cần cù, vất vả
sống lao động cần cù, vất vả
của nhân dân
của nhân dân
.
.
-
-
Cách tách hai từ “đất-
Cách tách hai từ “đất-
nước” rồi lại hợp lại
nước” rồi lại hợp lại
hình ảnh đất nước vừa cụ
hình ảnh đất nước vừa cụ
thể, gần gũi lại vừa khái
thể, gần gũi lại vừa khái
quát, thiêng liêng
quát, thiêng liêng
.
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×