Tải bản đầy đủ

Kỹ năng ứng phó với bạo hành



Giúp các em hiểu thế nào là
bạo hành( bạo lực)

Biết nhận ra các dấu hiệu
của bạo hành

Các hình thức bạo hành

Nguyên nhân và hậu quả
của nạn bạo hành

Cách ứng phó
Trò chơi khủng bố
Thảo luận chung:

Bạo hành là gì?
Bạo hành là:

Lời nói, thái độ, cử chỉ,

hành động cố ý xúc phạm,
đe dọa

Làm cho người khác bị tổn
hại hoặc có khả năng bị tổn
hại về vật chất, tinh thần,
kinh tế .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×